Ordförandeklubba

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande instans. I kommunfullmäktige är nio olika politiska partier representerade.

I Bollebygd består kommunfullmäktige av 31 ledamöter och 22 ersättare. Kommunens röstberättigade invånare utser ledamöter i kommunfullmäktige var fjärde år i de allmänna valen.

Kommunfullmäktiges uppgifter

Kommunfullmäktige beslutar i ärenden som rör mål och riktlinjer för den kommunala verksamheten, skattesats, taxor och avgifter samt andra övergripande och viktiga frågor för kommunen.

Kommunfullmäktige fastställer årligen de ekonomiska ramarna för kommunstyrelsens och respektive nämnds verksamhet. En viktig uppgift för kommunfullmäktige är också uppföljning och utvärdering av verksamheternas ekonomi och kvalitet. 

Kommunfullmäktige beslutar om nämndernas organisation och utser ledamöter i kommunstyrelse och nämnder.

Sammanträden

Kommunfullmäktige sammanträder åtta gånger per år. Sammanträdena hålls i Bollebygdskolans matsal och är offentliga. Det innebär att vem som helst får komma och lyssna eller se på webbsändning direkt eller i efterhand på kommunens hemsida.

En vecka innan mötet publiceras dagordningen som visar vilka ärenden som ska behandlas. Dagordningen och handlingar till de ärenden som ska behandlas hittar du i menyn till höger, handlingar och protokoll.

Tid och plats för sammanträdet med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas annonseras också i Borås tidning.

Sammanträden 2017:
Kommunfullmäktige sammanträder på torsdagar i Bollebygdskolans matsal följande dagar:

9 februari, 16 mars,27 april, 8 juni, 31 augusti, 21 september, 26 oktober och
7 december.