21 december 2017

Beslut efter tillsyn i Bollebygds kommun

Under november månad har Skolinspektionen varit i Bollebygds kommun för regelbunden tillsyn.

Skolinspektionen granskar regelbundet landets skolor och förskolor, för att se att de följer de lagar och regler som finns för verksamheten. Det kallas för regelbunden tillsyn. I Bollebygd granskas en skola samt kommunens övergripande ansvarstagande för hela utbildningsområdet. Nu har beslutet kommit gällande granskad skola, Bollebygdskolan 4-6.

Det har vid tillsynen framkommit att Bollebygds kommun uppfyller författningarnas krav inom fem områden:

  • Undervisning och lärande
  • Bedömning och betygssättning
  • Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling
  • Förutsättningar för lärande och trygghet
  • Styrning och utveckling av verksamheten

Tillsynen visar att huvudmannen anordnar en utbildning som i huvudsak uppfyller författningarnas krav inom de områden som granskats. Tillsynen visar att det finns brister i arbetet med att utreda elevernas behov av särskilt stöd. En brist som skolan identifierat som sitt utvecklingsområde.

Bollebygds kommun ska senast den 20 april 2018 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalad brist.