Särskola

Särskolan är en egen skolform. Särskolan är för dig eller dina barn som inte klarar kunskapsmålen och undervisningen i grund- och gymnasieskolan för att de har en utvecklingsstörning. Särskolan är också öppen för dig eller dina barn och ungdomar som fått en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

I särskolan kan du eller dina barn med utvecklingsstörning ta del av individuellt anpassad utbildning. Utbildningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan. För vuxna finns möjlighet att ta del av vuxenutbildning, särvux.

Extra tid och kvalifikationer för speciellt lärande

I särskolan utgår man från att ditt barn eller du som elev kan behöva gott om tid för lärandet. Målen i den obligatoriska särskolan sätts utifårn dig eller ditt barn egna förutsättningar. Särskolan har samma läroplaner som grundskolan och gymnasieskolan men har egna kursplaner, program, mål och betygskriterier. För att du som elev eller ditt barn i särskolan ska få kvalificerat stöd i den omfattning som behövs, måste särskolan ha tillgång till personal med speciell kompetens. Det kan gälla såväl specialpedagoger och elevvårdspersonal som elevassistenter. Samma krav ställs på den fristående skolan som på den kommunala.

För att kunna avgöra att en elev ska få gå i särskolan måste alltid er hemkommun (där ditt barn eller du som eleven är folkbokförd) göra en grundlig utredning. För att en person ska kunna bli mottagen i särskolan måste  vårdnadshavare lämna sitt godkännande. 

De flesta elever i särskolan går i kommunala och fristående grundskolors lokaler, antingen i särskoleklasser eller integrerade i grundskoleklasser. Att gå i särskola behöver inte innebära att man undervisas i någon särskild byggnad, eller i en speciell skola.