Rivning utanför detaljplanelagt område

Att riva utanför detaljplanelagt område kräver inte rivningslov om inte kommunen utökat lovplikten. Däremot kan det krävas en rivningsanmälan och ett startbesked innan rivningen får påbörjas.

Dessa handlingar måste lämnas in:

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Fasadritningar, i skala 1:100, alternativt foton
  • Rivningsanmälan
  • Anmälan om kontrollansvarig (beroende på storlek)
  • Rivningsplan
  • Miljöinventering

Att tänka på:

  • Det kan även krävas andra tillstånd, såsom strandskyddsdispens eller dispens för landskapsbildskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Byggnaden kan också vara kulturmärkt (k-märkt). Det är byggherrens ansvar att ha alla nödvändiga tillstånd för en åtgärd.
  • Rivningen får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
  • När rivningen är slutförd ska det anmälas till samhällsbyggnadsförvaltningen.