Fasadändring

Inom detaljplanelagt område krävs det oftast bygglov för att ändra byggnadens yttre utseende, en så kallad fasadändring.

När du målar om ditt hus och byter färg, från till exempel gult till rött krävs det bygglov, det gäller även att färgen är godkänd enligt detaljplanen. Du kan även behöva bygglov när du byter fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller när du påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta kan vara genom att sätta in ett fönster eller sätta igen en dörr.

Dessa handlingar måste lämnas in:

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Fasadritningar, i skala 1:100
  • Planritning, i skala 1:100
  • Bygglovsansökan, med NCS-nummer (färgkod)
  • Enkel kontrollplan

Att tänka på:

  • Det kan även krävas andra tillstånd, såsom dispens för landskapsbildsskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är byggherrens ansvar att ha alla nödvändiga tillstånd för en byggnation.
  • En byggnation får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
  • Bygget ska passa in i landskaps- eller stadsbild, samt ha god form, färg och materialval.
  • Om möjligt, ha en tidig dialog med grannarna.