Garage/carport

Ett garage eller en carport behöver oftast bygglov. Beroende på hur stor byggnationen är kan det räknas som ett attefallshus (högst 25 kvadratmeter) eller i vissa fall vara bygglovsbefriat om det ligger utanför detaljplanelagt område.

Att i ett tidigt skede ha en dialog med grannarna kan underlätta bygglovsprocessen. Om byggnationen avviker från detaljplanen kommer vi att behöva höra grannarna, i ett så kallat grannehörande. Detta gäller även om byggnationen sker utanför detaljplanelagt område, om byggnationen inte är bygglovsbefriad.

En byggnation av ett garage är oftast mer komplicerat än en carport. Beroende på storlek, spännvidd på takstolar och placering kan fler eller färre handlingar och alternativt en kontrollansvarig behövas.

Dessa handlingar måste lämnas in:

 • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
 • Fasadritningar, i skala 1:100, med befintliga och blivande marknivåer (blivande och befintliga)
 • Planritning, i skala 1:100
 • Sektionsritning, i skala 1:100
 • Bygglovsansökan, med NCS-nummer (färgkod)
 • Anmälan om kontrollansvarig (beroende på tillbyggnaden)
 • Lastberäkningar av takstolarna

Att tänka på:

 • Det kan även krävas andra tillstånd, såsom strandskyddsdispens eller dispens för landskapsbildsskyddlänk till annan webbplats. Det är byggherrens ansvar att ha alla nödvändiga tillstånd för en byggnation.
 • En byggnation får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
 • Bygget ska passa in i landskaps- eller stadsbild, samt ha god form, färg och materialval.
 • Om möjligt, ha en tidig dialog med grannarna.