Hus

Att bygga ett hus är en dyr och lång process. För att förkorta och underlätta handläggningen av ärendet för både dig och oss har vi listat de handlingar som vi behöver ha in för att handlägga ärende så snabbt som möjligt.

Det är skillnad att bygga inom ett detaljplanelagt område och utanför. Detaljplanelagda områden är oftast i centrala delar av kommunen och har klara besked om vad som får byggas, hur stort och utformning.

Vill du bygga utanför ett detaljplanelagt område rekommenderar vi att söka förhandsbesked först.

Att i ett tidigt skede ha en dialog med grannarna kan underlätta bygglovsprocessen. Om byggnationen avviker från detaljplanen kommer vi att behöva höra grannarna, i ett så kallat grannehörande. Detta gäller även om byggnationen sker utanför detaljplanelagt område.

Dessa handlingar måste lämnas in:

 • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
 • Fasadritningar, i skala 1:100, med befintliga och blivande marknivåer
 • Planritning, i skala 1:100, möblerad, vändmått 1300 mm för rullstolar, avskärmning mellan kök/vardagsrum
 • Sektionsritning, i skala 1:100
 • Bygglovsansökan, med NCS-nummer (färgkod)
 • Anmälan om kontrollansvarig

Att tänka på:

 • Det kan även krävas andra tillstånd, såsom strandskyddsdispens eller dispens för landskapsbildsskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är byggherrens ansvar att ha alla nödvändiga tillstånd för en byggnation.
 • En byggnation får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
 • Bygget ska passa in i landskaps- eller stadsbild, samt ha god form, färg och materialval.
 • Om möjligt, ha en tidig dialog med grannarna.
 • Planerar du att ha ett enskilt avlopp rekommenderar vi dig att söka detta i samband med bygglovsansökan, läs mer här.