Tillbyggnad

En tillbyggnad är en form av ändring av en byggnad där en volymökning sker enligt plan- och bygglagen.

En tillbyggnad kan vara stor och komplex i flera våningar eller mindre och enklare i form av till exempel en farstukvist. En tillbyggnad kräver oftast bygglov, det finns dock två undatagsfall som redovisas nedanför.

Vill du göra en tillbyggnad på under 15 kvadratmeter krävs det endast en anmälan, det kan du läsa om här.

Utanför detaljplanelagt område och så kallad sammanhållen bebyggelse kan du utan bygglov göra en tillbyggnad på upp till 50 procent av befintlig byggnadsarea, dock max 50 kvadratmeter. Du kan läsa mer om det här.

Dessa handlingar måste lämnas in:

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Fasadritningar, i skala 1:100, med befintliga och blivande marknivåer (blivande och befintliga)
  • Planritning, i skala 1:100, möblerad, vändmått 1300 mm för rullstolar, avskärmning mellan kök/vardagsrum
  • Sektionsritning, i skala 1:100
  • Bygglovsansökan, med NCS-nummer (färgkod)
  • Anmälan om kontrollansvarig (beroende på tillbyggnaden)

Att tänka på:

  • Det kan även krävas andra tillstånd, såsom strandskyddsdispens eller dispens för landskapsbildsskyddlänk till annan webbplats. Det är byggherrens ansvar att ha alla nödvändiga tillstånd för en byggnation.
  • En byggnation får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
  • Bygget ska passa in i landskaps- eller stadsbild, samt ha god form, färg och materialval.
  • Om möjligt, ha en tidig dialog med grannarna.