Rivningslov

Rivningslov krävs oftast inom ett område med detaljplan, om inte kommunen  minskat lovplikten genom en planbestämmelse. Det kan också krävas utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att rivningslov krävs.

Bygglovsbefriade byggnader, eller delar av byggnader som till exempel skärmtak eller friggebodar kräver inte rivningslov om inte detaljplanen eller områdesbestämmelserna säger något annat.

Utanför detaljplanelagt område krävs det inte rivningslov, men kan ändå krävas en rivningsanmälan.

Dessa handlingar måste lämnas in:

  • Situationsplan, vanligast i skala 1:400
  • Fasadritningar, i skala 1:100, alternativt foton
  • Rivningsansökan
  • Anmälan om kontrollansvarig (beroende på storlek)
  • Rivningsplan
  • Miljöinventering

Att tänka på:

  • Det kan även krävas andra tillstånd, såsom strandskyddsdispens eller dispens för landskapsbildsskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Byggnaden kan också vara kulturmärkt (k-märkt). Det är byggherrens ansvar att ha alla nödvändiga tillstånd för en åtgärd.
  • En byggnation får inte påbörjas utan ett startbesked från samhällsbyggnadsnämnden.
  • Bygget ska passa in i landskaps- eller stadsbild, samt ha god form, färg och materialval.