Begravning av häst

Sedan den 1 februari 2015 är det (enligt Statens jordbruksverks föreskrifter SJVFS 2006:84) kommunens miljöenhet som ska godkänna platsen för nedgrävningen. Kontakta Bollebygds Bygg- och miljöenhet för att få den tilltänkta begravningsplatsen bedömd.

På en karta ska du markera platsen för nedgrävningen och kontrollera att du uppfyller de krav som räknas upp nedan.

  • Nedgrävningen bör endast ske på jordbruksfastighet.
  • Nedgrävning får inte ske inom vattenskyddsområde. Undantaget är områden som ligger inom tertiär zon, vilket är den yttersta skyddszonen på vattentäkten.
  • Avståndet till närmaste bostad eller vattentäkt bör vara minst 100 m.
  • Begravningsplatsen bör ligga nedströms närliggande vattentäkter.
  • Om nedgrävningsplatsen ligger mindre än 100 m från närmaste fastighetsgräns krävs yttrande från grannen.
  • Avstånd till vattendrag, öppet vatten eller kända dräneringsledningar bör vara minst 30 meter.
  • Jordarten bör vara sand, grus eller genomsläpplig morän.
  • Nedgrävningen ska ske innan förruttnelsen har börjat.
  • Djurkroppen ska begravas på sådant djup/sätt att vilda djur inte kan komma åt den.

Observera att ovanstående förutsättningar eller anvisningar inte gäller i händelse då djuret avlivats/dött av allvarlig smittsam djursjukdom, då särskilda krav tillämpas.

Avgift
Samhällsbyggnadsnämnden, Bygg- och miljöenheten tar ut en fast avgift om 2 timmar för handläggning av begravning av häst. Taxan är 860 kr per timme.