Vindkraft

Vindkraft har under lång tid varit viktig för människan. Vid sidan om vindfyllda segel har vinden även drivit vädarkvarnar under tusentalsår. Vinden innehåller stora mängder energi som vi vill fånga och omvandla för att kunna använda till nyttigt arbete.

Vindkraftverk används för att omvandla rörelseenergi ur vinden till mekaniskt arbete eller el. För att göra detta används i regel en turbin. När vinden sätter turbinen i rotation driver den en axel som i sin tur kopplas till en elektrisk generator för att få el.

Idag finns vindkraftverk i varierande storlek från miniverken under 20 meter upp till 200 meter och därutöver. I Bollebygds kommun finns ännu inga vindkraftverk uppförda, men exploatörer utreder möjligheterna att etablera sig i ett par områden i kommunen. Kommunen har också tagit fram ett tillägg till översiktsplanen för vindbruk som antogs 2011. I planen beskrivs planeringsprinciper för vindkraft och vilka områden som kommunen anser vara lämpliga för etablering av vindkraft. Totalt beräknas det kunna byggas 15 större verk i de föreslagna områdena.

Vindkraft är klassad som miljöfarlig verksamhet eftersom den kan medföra olägenhet för omgivningen genom till exempel buller och ljus. Beroende på vindkraftverkets effekt och storlek är vindkraftverket tillstånds- eller anmälningspliktigt. Enstaka mindre vindkraftverk under 50 meters totalhöjd, så kallade mini- och gårdsverk, kräver endast bygganmälan eller bygglov.

Större anläggningar med höga och flera vindkraftverk kräver tillstånd enligt miljöbalken och prövas av länsstyrelsen eller mark- och miljödomstolen. Kommunen har i dessa ärenden möjlighet att lämna synpunkter under prövningen och hänsyn ska tas till översiktsplanen och de delar som berör vindbruk däri. Kommunen måste också tillstyrka etableringen av vindbruk. I dagligt tal brukar detta kallas det kommunala vetot. Om kommunen väljer att säga nej till en etablering kan etableringen inte få tillstånd.

Energimyndighetenlänk till annan webbplats är den myndighet som är expertmyndighet för vindkraft. Den har regeringens uppdrag att främja en utbyggnad av svensk vindkraft för att Sverige på lång sikt ska basera hela sin energiförsörjning på förnybar energi. Eenrgimyndigheten är även samordnande myndighet för projektet vindlov.selänk till annan webbplats vars syfte är att ta ett helhetsgrepp om tillståndsprocessen.