Ny översiktsplan

Förutsättningarna för utvecklingen i Bollebygds kommun har förändrats och gjort delar av gällande översiktsplan inaktuella. Därför tas nu en ny fram för hela kommunen.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för kommunen påbörjades under 2012. Den tidigare översiktsplanen hade då 10 år på nacken och förutsättningarna för utvecklingen i kommunen har förändrats sedan början av 2000-talet. Största förändringen är en höghastighetsjärnväg genom kommunen, med möjlighet till ett stopp i Bollebygd. Under 2016 påbörjas ett omtag av den översiktliga planeringen med en utredning om vilka delar i den gällande översiktsplanen som är aktuella idag och vilka mål som arbetet med en ny översiktsplan ska bedrivas efter. En aktualitetsförklaring av den nuvarande översiktsplanen och tillhörande dokument godkänndes av kommunfullmäktige 2017-02-09.

Utvecklingsplan för nytt stationsområde

Ett steg i den översiktliga planeringen för området kring höghastighetsjärnvägen och den tänkta stationen i Kråktorp är utvecklingsplanen för nytt stationsområde som tagits fram i samarbete med Härryda och Marks kommuner. Bollebygds kommun har också låtit FOJAB arkitekter göra fördjupade skisser över området i utvecklingsplanen.

Dialoger

När arbetet med en ny översiktsplan startade 2012 bjöd kommunen in till dialogmöten om bebyggelseutveckling och bevarande i Töllsjö, Olsfors, Älgtjärn, Gesebol och Bollebygd. Även ungdomsrådet och fritidsgården besöktes för samtal. Dialogen syftade till att i ett tidigt skede ge boende och verksamma möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i sin kommundel. Resultaten från de olika träffarna hittar du i menyn till höger.