Hallaslätt

Planområdet ligger vid Grönkullemotet, cirka 2 km öster om Bollebygds centrum. Planens syfte är att skapa ett industriområde väl lämpat för större verksamheter med behov av många tunga transporter i ett attraktivt skyltläge.

Kommunstyrelsen gav 25 juni 2009 § 139 byggnads- och miljönämnden i uppdrag att planlägga del av Getabrohult 1:17 samt Getabrohult 1:2 för att möjliggöra en utvidgning av befintligt verksamhetsområde. Planförslaget var föremål för samråd 20 juli - 13 september 2015.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 10 april 2017 beslutat att efter samråd dela upp detaljplanen för Getabrohult 1:17 m fl i två planer. En för del av Getabrohult 1:17, "HALLASLÄTT" , och en för ett nytt verksamhetsområde inom Getabrohult 1:2 m fl "GETABROHULT".

Detaljplanen för del av Getabrohult 1:17 Hallaslätt tas fram genom normalt planförfarande. Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsnämnden har den 20 augusti 2018 §147 beslutat att godkänna planförslag för del av Getabrohult 1:17 Hallaslätt för granskning.

Planen finns utställd hos samhällsbyggnadsförvaltningen, Gästgivaregränd 4, Bollebygd och på huvudbiblioteket i Bollebygd samt på kommunens hemsida: www.bollebygd.se under tiden 10 september till 3 oktober 2018. Vid frågor ring 033 23 13 00. Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen till: Bollebygds kommun, SBF, 517 83 Bollebygd, eller via e-post till: samhallsbygg@bollebygd.se senast 3 oktober 2018.

Det är endast skriftliga synpunkter som kan ligga till grund för rätten att överklaga efter det att detaljplanen antagits.

Eftersom detaljplanen delats upp efter samråd anses inte deltagande fastigheter i samfällighet Flässjum S:3 längre vara sakägare, och har därför inte tillsänts handlingarna via post.