Ortofoto som visar planområdet

Hallaslätt del 1

Planområdet ligger vid Grönkullemotet, cirka 2 km öster om Bollebygds centrum. Planens syfte är att skapa ett industriområde väl lämpat för större verksamheter med behov av många tunga transporter i ett attraktivt skyltläge.

Kommunstyrelsen gav 25 juni 2009 § 139 byggnads- och miljönämnden i uppdrag att planlägga del av Getabrohult 1:17 samt Getabrohult 1:2 för att möjliggöra en utvidgning av befintligt verksamhetsområde. Planförslaget var föremål för samråd 20 juli - 13 september 2015.

Detaljplanen för del av Getabrohult 1:17 Hallaslätt del 1 tas fram genom normalt planförfarande. Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Under hösten 2018 var planförslaget utställt för granskning.

Kommunfullmäktige antog detaljplanen 2018-12-13 och planen vann laga kraft 2019-01-10

Eftersom detaljplanen delats upp efter samråd anses inte deltagande fastigheter i samfällighet Flässjum S:3 längre vara sakägare, och har därför inte tillsänts handlingarna via post.