Odinslund

Illustrationskarta som visar planområdet, med byggnader, ytor och planteringar

Förslag till detaljplan för del av Flässjum 4:97, ODINSLUND ställs nu ut för granskning. Planområdet ligger mellan Odinslundsvägen och biblioteket, centralt i Bollebygds tätort. Området ligger cirka 600 meter från Bollebygds buss- och järnvägsstation

Kommunstyrelsen gav den 24 oktober 2016 § 80 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag för en ny detaljplan inom den befintliga fastigheten Flässjum 4:97. Detaljplanens syfte är att förtäta befintligt bostadsområde med cirka 24 lägenheter.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Samhällsbyggnadsnämnden antog på uppdrag av kommunfullmäktige förslag till detaljplan den 20 augusti 2018 § 152.

Ta del av planhandlingar genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.