Sockelvägen

Förslag till detaljplan för del av Erikstorp 1:4 Sockelvägen har under november varit ute på granskning. Planområdet ligger i korsningen Erikstorpsvägen-Sockelvägen inom bostadsområdet Erikstorp. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för LSS-bostäder.

Kommunstyrelsen gav den 4 april 2016 § 34 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att planlägga del av Erikstorp 1:4 för att möjliggöra för bostäder i form av LSS-bostäder. Dessa bostäder ska vara anpassade för personer med fysisk eller psysik funktionsnedsättning. För att detaljplanen ska vara flexibel och i framtiden kunna användas till andra ändamål tillåts skola, kontor och vård.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Förslag till detaljplan var ute för granskning 26 oktober till 17 november 2017. Yttrandena har sammanställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande.