Tyftet Olofs väg

Förslag till detaljplan för del av Erikstorp 1:4 TYFTET OLOFS VÄG antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2018. Planområdet ligger i norra Bollebygds tätort inom befintliga bostadsområdet TYFTET och ligger öster om Töllsjövägen, länsväg 1758.

Kommunstyrelsen gav den 27 februari 2017 § 38 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag för en ny detaljplan inom befintlig detaljplan för Erikstorp 1:4, TYFTET. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för bostäder i form av LSS-bostäder, med 4-6 lägenheter (Dessa bostäder ska vara anpassade för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning), ett mindre flerbostadshus med 4-6 lägenheter samt 8 tomter för friliggande villor alternativt parhus.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Ta del av förslaget genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.

Förslag till detaljplan för Erikstorp 1:4 Tyftet Olofsväg antogs av samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2018. Justerat protokoll finns på kommunens anslagstavla.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplan för del av Erikstorp 1:4 , Tyftet Olofs väg har överklagats. Överklagandet har översänts för prövning till Mark- och miljödomstolen.