Tyftet Olofs väg

Förslag till detaljplan för del av Erikstorp 1:4 TYFTET OLOFS VÄG antogs av Samhällsbyggnadsnämnden den 5 februari 2018. Planområdet ligger i norra Bollebygds tätort inom befintliga bostadsområdet TYFTET och ligger öster om Töllsjövägen, länsväg 1758.

Kommunstyrelsen gav den 27 februari 2017 § 38 samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta ett förslag för en ny detaljplan inom befintlig detaljplan för Erikstorp 1:4, TYFTET. Planens huvudsakliga syfte är att möjliggöra för bostäder i form av LSS-bostäder, med 4-6 lägenheter (Dessa bostäder ska vara anpassade för personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning), ett mindre flerbostadshus med 4-6 lägenheter samt 8 tomter för friliggande villor alternativt parhus.

Detaljplanen tas fram genom standardförfarande (5 kap. 6 § PBL). Detaljplanen bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Ta del av förslaget genom att ladda ner handlingarna som finns till höger.