Cisterner

För förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja, spillolja och inom vattenskyddsområde också hantering av andra brandfarliga vätskor, gäller Naturvårdsverkets föreskrifter, NFS 2003:24. Föreskrifterna berör såväl privatpersoner, t.ex. villaägare med oljeeldning, som företag, t.ex. verkstäder och jordbruk med gårdscisterner.

Informationsplikt - nyinstallation/återinstallation

Skriftlig information ska lämnas Samhällsbyggnadsnämnden i god tid innan installation av cisternen påbörjas eller hantering av den brandfarliga varan sker. Blankett finns på kommunens hemsida.

Informationsplikten gäller:

 • Cistern med tillhörande rörledningar som läggs i mark och som rymmer mer än 1 m³.
 • Installation av cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m³ där anslutna rör- och slangledningar läggs helt eller delvis under mark.
 • Installation av cistern med eller utan tillhörande rörledningar ovan mark och vars volym är större än 1 m³ men högst 10 m³.
 • Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Observera att inom vattenskyddsområden krävs tillstånd från samhällsbyggnadsnämnden för hantering även av andra petroleumprodukter och kemikalier. Det gäller också förvaring i andra behållare än cisterner och även inomhus. Läs föreskrifterna för skyddsområdena på kommunens hemsida under miljöskyddstillsyn. Cisterner inomhus utanför vattenskyddsområden omfattas inte av informationsplikten under förutsättning att alla sidor är möjliga att inspektera och att ledningarna ligger fritt kontrollerbara, dvs. inte ingjutna i t.ex. golvet.

Kontroller

Alla kontroller som nämns här måste utföras av företag med särskild behörighet s.k. ackrediterade kontrollorgan. Det är den som äger eller använder cisternen som är skyldig att se till att revisionskontroller utförs.

Installationskontroll ska utföras på cisterner och rörledningar i samband med installationen innan de får användas. Tips: Välj en cistern som är certifierad annars måste anordningen också genomgå konstruktions och tillverkningskontroll.

Revisionskontroll ska göras när anordningen genomgått omfattande reparation, har skadats, har fått ändrade driftförhållanden eller installerats på en ny plats. Flyttning inom gården av gårdscistern som inte är ansluten till ledningar räknas normal inte som installation och medför därför inte krav på revisionskontroll.

Återkommande kontroll ska ske minst vart 12:e år. Cisterner och rörledningar som inte uppfyller kraven på korrosionsskydd ska kontrolleras vart 6:e år. Inom vattenskyddsområde halveras kontrollintervallet. För cisterner med gott korrosionsskydd är kontrollintervallet vart 6:e år. För cisterner utan fullgott korrosionsskydd är kontrollintervallet vart 3:e år.

Kontakta Samhällsbyggnadsnämnden om du är osäker på vilket kontrollintervall som gäller för din cistern. Det är cisternägaren/användaren som är skyldig att se till att den återkommande kontrollen utförs.

Åtgärder efter kontroll

Efter kontrollen upprättar det ackrediterade kontrollorganet en kontrollrapport. I den ska uppgifter finnas om högsta respektive lägsta tillåtna tryck och temperatur samt högsta tillåtna densitet hos vätskan. En skylt ska sättas på väl synlig plats på cisternen. På kontrollskylten bör det anges när den senaste kontrollen genomfördes.

Kontrollrapport

Från och med den 1 juni 2009 behöver kontrollrapporten inte skickas till samhällsbyggnadsnämnden. Kontrollrapporten ska kunna visas upp om tillsynsmyndighetens begär det. Om fastigheten/företaget byter ägare är det därför viktigt att den nya ägaren även får de aktuella kontrollrapporter som hör till cisternerna på fastigheten/företaget.

Företag som utför cisternkontroll

För att få kontrollera cisterner måste företaget som anlitas vara ackrediterat (godkänt) av Swedac. På Swedacs webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan du se vilka företag som är ackrediterade. Du kan också ringa Swedac; 0771-99 09 00.

Cistern tagen ur bruk

Cistern och tillhörande rörledningar som tas ur bruk ska tömmas, rengöras och åtgärder vidtas som hindrar att cisternen kan fyllas. Det säkraste är att cistern och rörledningar inklusive luftnings- och fyllnadsrör tas bort.

Då cisternen tas ur bruk ska anmälan göras till Samhällsbyggnadsnämnden. För cisterner och rörledningar som inte används men finns kvar intakta gäller krav på revisions- och återkommande kontroll.

Större cisterner och cisterner med brandfarliga varor

I Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS1997:9) regleras kontroll för cisterner större än 10 m³. Även dessa cisterner ska besiktas vart 6:e eller vart 12:e år beroende på korrosionsskydd. De bestämmelserna gäller också farligare brandfarliga varor, t.ex. bensin och thinner, redan vid mindremängder än de här angivna. Dessutom gäller i de flesta fall krav på särskilt tillstånd till hantering av brandfarlig vara enligt föreskrifterna SÄIFS 1995:3. Kontakta Räddningstjänsten för mer information!

Allmänt om lagring av större mängder kemikalier

Där förvaring eller annan hantering av flytande kemikalier förekommer kan miljöeffekterna och saneringsbehovet bli omfattande vid spill och olyckshändelser. Det finns därför behov av att vidta vissa skyddsåtgärder för att undvika att brandfarliga vätskor eller andra kemikalier når omgivande mark eller vattendrag. Nedan följer några exempel på viktiga skyddsåtgärder som oftast bör vidtas. Samhällsbyggnadsnämnden kan ställa krav på skyddsåtgärder om det finns behov.

 • Cisternen ska vara stadigt uppställd på tät yta.
 • Droppskydd/spillplåtar ska finnas där spillrisk kan föreligga.
 • Påkörningsskydd ska finnas om det finns risk för påkörning.
 • Godkänt elektroniskt överfyllnadsskydd.
 • Möjlighet till nivåkontroll.
 • Tillgång till adsorptionsmedel vid tankningsplatser.
 • Invallning av cisterner. Invallningen bör rymma den största cisternens volym eller den största volymen plus 10 % av övriga. Invallningen ska förses med tak eller för mycket stora cisterner en pumpgrop.
 • Läckagelarm (vid särskilt känslig omgivning eller farliga kemikalier).
 • Slangbrottsventil (vid tankningsplats för fordon m.m.).

Miljöbalkens bestämmelser ligger till grund för vilka skyddsåtgärder som behövs. Var och en som förvarar en kemisk produkt har ansvaret för att bedöma och vidta tillräckliga skyddsåtgärder. Vissa av de nämnda skyddsåtgärderna krävs dock alltid. Det gäller t.ex. överfyllnadsskydd, påkörningsskydd och inom vattenskyddsområden även invallning.

Miljösanktionsavgift

Från och med 1 januari 2007 har det införts en miljösanktionsavgift för ett flertal överträdelser som gäller cisterner.

Om man inte informerar samhällsbyggnadsnämnden vid installation av en ny cistern utomhus eller i mark är miljösanktionsavgiften 1 000 kr.

Vid utebliven installations- eller revisionskontroll är avgiften 3 000 kr. Om man inte utför återkommande kontroll inom angivna intervall är avgiften 2 000 kr.

Har en cistern tagits i bruk utan att samhällsbyggnadsnämnden skriftligen har informerats i förväg ska nämnden besluta om en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor.

Skyldigheten att betala avgiften gäller såväl för privatpersoner som verksamhetsutövare. Miljösanktionsavgiften betalas till staten.