11 december 2017

Vatten- och avloppstaxan höjs med fem procent

Avgifterna för kommunalt vatten och avlopp höjs med fem procent från och med den 1 januari 2018. Det beslutade Bollebygds kommunfullmäktige den 7 december. Ytterligare höjningar är att vänta de kommande åren.

Stora delar av vatten- och avloppsverksamheten i Sverige står inför stora utmaningar för att kunna säkra dricksvattenleveransen och spill- och dagvattenavledningen i framtiden. Befolkningen i Sverige växer och kraven blir högre. Bollebygd är inget undantag. Med den kraftiga befolkningstillväxten når våra reningsverk snart sin maxkapacitet. Ledningsnätet och anläggningarna har dessutom stora underhållsbehov.

Den beslutade höjningen är ett första steg, men fler höjningar kommer att bli nödvändiga de kommande åren.
– Vi kommer att behöva höja VA-taxan med ytterligare tio procent per år de kommande tio åren för att klara av de investeringsbehov vi står inför. Det innebär att kostnaderna för kunderna på sikt kan komma att fördubblas, säger Lar-Erik Olsson (S), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Så här påverkas brukningsavgiften

En höjning med fem procent innebär att brukningsavgiften inklusive moms för typhus A (en villa med en vattenförbrukning på 150 m³/år) ökar med 467 kr/år (38,92 kr/månad) till 9 820 kr/år (fast och rörlig del). Motsvarande för typhus B (ett flerfamiljshus med 15 lägenheter, vattenförbrukning 2000 m³/år) ökar med 4 682 kr/år (26,01 kr/lägenhet och månad) till 98 643 kr/år.

Så här påverkas anläggningsavgiften

För att ansluta en villa med 800 m² tomtyta till dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenanslutning (typhus A) ökar kostnaden från 170 800 kr till 179 300 kr. Motsvarande kostnad för ett flerfamiljshus med 15 lägenheter och 1000 m² tomt (typhus B) ökar från 562 800 kr till 590 000 kr.