03 september 2018

Kungörelse

Genom detta anslag kungörs att förslag till detaljplan för del av Forsa 5:1, Västra Forsa, kommer vara ställas ut för samråd under perioden 12 september till 3 oktober 2018

Förslaget strider mot gällande översiktsplan, och innebär att strandskyddet upphävs inom delar av planområdet. En behovsbedömning har gjorts som visar att detaljplanen kan ge upphov till betydande miljöpåverkan. Området är idag inte detaljplanelagt. Beslut om samråd är fattat av samhällsbyggnadsnämnden 2018-06-21 §127.

Planhandlingarna hålls tillgängliga under sidorna för kommunens planarbete, samt genom utställning i biblioteket och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tingkullen, Gästgivaregränd 4.

Synpunkter på förslaget lämnas senast den 3 oktober 2018 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, via e-post till samhallsbygg@bollebygd.se eller via brev till Bollebygds kommun, SBF, 517 83 Bollebygd.

Samrådsmöte kommer hållas den 13 september 2018 klockan 18:00 i Bollebygdskolans matsal.