Medborgarförslag

Alla som är folkbokförda i Bollebygds kommun har rätt att lämna in ett medborgarförslag. Ett medborgarförslag kan handla om allt som har med kommunens verksamhet att göra, till exempel lekplatser, sophämtning eller skola.

Vem kan lämna ett medborgarförslag?

Du som är folkbokförd i Bollebygds kommun kan lämna in ett medborgarförslag. Det innebär att även barn, ungdomar och personer som inte fått sin kommunala rösträtt ännu har rätt att lämna in medborgarförslag.

Vem kan inte lämna ett medborgarförslag?

Föreningar, organisationer, råd eller andra sammanslutningar kan inte lämna in förslag.

Vilka krav ställer kommunen på ett medborgarförslag?
Ett medborgarförslag ska:

  • vara skriftligt
  • innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer till den som lämnat in förslaget
  • vara undertecknat av en eller flera personer som är folkbokförda i kommunen
  • innehålla ett konkret förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till
  • inte handla om mer än en sak eller ett ämne

Vad kan ett medborgarförslag handla om?
Ett medborgarförslag kan gälla allt som handlar om kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan handla om allt från samhällsplanering och trafikfrågor till frågor som rör skola och äldreomsorg. Genom ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är viktiga för dig.

Vad får ett medborgarförslag inte handla om?
Förslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller bryta mot någon lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot en enskild person.

Vad händer med ett medborgarförslag?
Ett medborgarförslag anmäls på kommunfullmäktiges sammanträde och därefter går förslaget vidare till kommunstyrelsen eller någon nämnd. Kommunstyrelsen eller nämnden kan antingen få i uppgift att besvara förslaget eller yttra sig över det.

Ett medborgarförslag ska utredas så att kommunfullmäktige kan ge ett svar senast ett år efter det att förslaget lämnades in.

När du lämnat in ett medborgarförslag till kommunen blir det en offentlig handling, vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av förslaget.

Hur skickar jag in ett medborgarförslag?
Du kan skicka ditt medborgarförslag via e-post till kommunen@bollebygd.se

Du kan också skicka det via post till kommunen:

Bollebygds kommun
517 83 Bollebygd