Årsredovisning

En kommun är enligt lag skyldig att fortlöpande redogöra för de medel den förvaltar

Medlen ska efter årets slut sammanställas i en årsredovisning. Årsredovisningen ska godkännas av kommunfullmäktige.

Årsredovisningen består dels av en siffermässig uppställning av årets intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder, dels av en förvaltningsberättelse som i ord beskriver och kommenterar den verksamhet som bedrivits under året.

Delårsrapporter

Kommunens uppföljning av hur verksamheterna följer sina mål och sin budget sker två gånger under året i form av delårsrapporter i april och augusti.

Delårsrapporten består av både ekonomiska sammanställningar samt verksamhetsberättelse. Främsta syftet med delårsrapporten är att den används som en del i kommunens sätt att styra sin ekonomi. De båda delårsrapporterna behandlas av kommunfullmäktige.