Europeiska socialfonden

01 augusti 2016

ESF- rådet efterlyser projekt

Svenska ESF-rådet efterfrågar projekt som bidrar till att studie- och yrkesvägledning blir hela skolans ansvar i region Västsverige

Förväntade effekter av projekten är att de ska bidra till minskade skolavhopp och att ungdomar fattar väl underbyggda yrkes- och utbildningsval. Projekten ska även bidra till att könsstereotypa yrkes- och utbildningsval utsätts för förändringstryck. Läs hela utlysningen här.