Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen lyder under samhällsbyggnadsnämnden och har cirka 90 anställda.

Samhällsbyggnadsförvaltningen består av sju avdelningar: planenheten,
miljö- och bygg, fastighet och service, tekniska enheten, förvaltningsstab/ /administration samt lokalvårdsenheten och måltidsenheten.

Planenheten har hand om översiktsplanering, detaljplanering, exploatering samt kommunens kartverksamhet.

Miljö- och bygg har hand om tillsyn enligt en rad lagar och författningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, renhållning, strålskydd, smittskydd och livsmedel. Vidare bevakar man miljö- och hälsoskyddsfrågorna inom avfallshantering och vatten- och avloppsförsörjning. Avdelningen har också hand om bygglov och bostadsanpassning.

Fastighetsenheten arbetar med lokalplanering samt drift och underhåll av kommunens fastigheter.

Den tekniska enheten ansvarar för kommunens vatten- och avloppsförsörjning, renhållning samt skötsel av allmänna platser och parkmark. Enheten står också för underhåll av gator, vägar samt gång- och cykelvägar.

Förvaltningsstab/administration ansvarar för administration och teknisk kundtjänst samt vissa utvecklingsfrågor.