Motioner

Ledamöterna i kommunfullmäktige får väcka motioner om kommunens verksamheter. Ersättare får enbart väcka en motion när hon eller han tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Motionen anmäls på fullmäktiges sammanträde och remitteras då till den förvaltning som ska utreda motionen. Förslag om att motionen ska bifallas, avslås eller besvaras lämnas sedan av berörd nämn till kommunstyrelsen, som i sin tur föreslår kommunfullmäktige om beslut.

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska de motioner som inte besvarats redovisas två gånger för kommunfullmäktige varje år. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Inlämning av motion
Kommunstyrelseförvaltningen ska ha fått motionen senast nio helgfria vardagar innan ett sammanträde för att inkluderas på ärendelistan. Motionen ska endast gälla ett ämne, vara skriftlig och undertecknad.

Motioner kan mejlas till kommunen@bollebygd.se
Motionen kan också lämnas till kommunens reception eller skickas via post:

Bollebygds kommun
Ballebovägen 2
517 83 Bollebygd