Strandnära boende

Strandskydd

Från och med den 1 juli 2009 gäller nya regler för strandskydd. De nya reglerna innebär både skärpningar och lättnader jämfört med tidigare regler.

En förändring är att du numera i de allra flesta fall ska skicka din
ansökan om dispens från bestämmelserna om strandskydd till kommunen. Länsstyrelsen beslutar dock fortfarande i ärenden som förutom strandskydd, också omfattas av andra förordnanden, som t.ex. Natura - 2000 område och naturskyddsområden.

Varför strandskydd?

"Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten." (Miljöbalken 7 kap. 13 §)

Strandskydd finns för att alla, inte bara de som äger mark där, ska kunna ta del av de vattennära områdena, exempelvis stränder. Bestämmelserna om strandskydd stärker allemansrätten i områden nära vatten. Reglerna syftar också till att skydda växter och djur. Strandskydd finns i hela Sverige.

Det är i allmänhet förbjudet att bygga eller göra ändringar i områden med strandskydd. Även bryggor omfattas av bestämmelserna om strandskydd. Du får inte göra åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas vid stranden. Du får inte göra anordningar som utökar tomtplatsen. Det gäller även om du äger marken.

Du får göra åtgärder som inte utökar den privata zonen eller skadar växter och djur, exempelvis renovera huset.

Särskilda regler gäller de dem som bedriver yrkesmässigt jordbruk, skogsbruk eller fiske.

Strandskyddsdelegationen

Strandskyddsdelegationen är en nationell arena för samverkan, erfarenhetsutbyte och dialog kring tillämpningen av strandskyddsreglerna. Strandskyddsdelegationen verkar för att informera och utbilda kring strandskyddsreglerna.

Strandskyddsdelegationen har tagit fram en webbutbildning för allmänheten, för att förklara strandskyddsreglerna och deras syfte. Webbutbildningen finns att tillgå till höger under "Relaterad information".