Vackert hustak

Avgifter

Avgifter och matkostnader för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende.

Maxtaxa

Maxtaxan är den högsta avgift som gäller för vård, omsorg och service enligt SoL och HSL, det vill säga hemtjänst i såväl ordinärt som särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och sjukvård, korttidsboende och larm.

Samtliga redovisade avgifter räknas som hemtjänstinsatser och betalas sammanlagt med månadsbelopp för högkostnadsskydd enligt 8 kap. 5 § Socialtjänstlagen (för år 2017: 2013 kr per månad eller den enskildes avgiftsutrymme enligt 8 kap. 4 – 9 §§ Socialtjänstlagen.

Den hösta nivån på avgiften för vård- och omsorg enligt SoL och HSL är en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet. För 2017 är den högsta avgiften 2 013 kr per månad. Prisbasbeloppet för 2017 är beräknat till 44 800

Förbehållsbelopp

Förbehållsbeloppet består dels av ett minimibelopp och dels av en bostadskostnad och skall täcka den enskildes normala levnadskostnader. Förbehållsbeloppet baseras på prisbasbeloppet som fastställs av riksdagen varje år. För personer 60 år eller yngre är det en uppräkning av minimibeloppet på 10 procent.

Förbehållsbeloppet 2017 för personer 61 år eller äldre är

5 058 kronor per månad för ensamstående.

4 274 kronor per månad för sammanlevande makar och makor.

Förbehållsbeloppet 2017 för personer 60 år eller yngre är

5 552 kronor per månad för ensamstående.

4 701 kronor per månad för sammanlevande makar och makor.

Hemtjänst

Med hemtjänst menas service exkl. städ och omvårdnad i det egna hemmet och där en avgift debiteras utefter beslutade timmar.

1-14 beslutade timmar per månad: 135 kr per timma.

Från 15 beslutade timmar per månad: 2013 kr per månad

Hemsjukvård                                                    

Avgiften för hemsjukvård i ordinärt boende är 320 kr per månad

Städ och Hygienstäd

Städ och hygienstäd där även rengöring av hjälpmedel ingår debiteras en avgift utefter beslutade timmar  

179 kr per beslutad timma

Trygghetslarm

Trygghetslarm 175 kr per månad

SIM kort till GSM Larm 30 kr per månad

Installation av larm: Engångsavgift 200 kr

Dagverksamhet

Avgift för dagverksamhet är 60 kr per tillfälle

Dagverksamhet mat

Avgiften för mat på dagverksamhet är 52 kr per portion

Korttidsboende

Avgift för korttidsboende är 60 kr per dygn

Korttidsboende mat

Avgift för mat på korttidsboende är 120 kr per dygn

Sondnäring 50 kr per dygn

Lunch

Lunch i ordinärt boende kostar 52 kr per portion

Utkörningsavgift tillkommer på 10 kr per portion 

Särskilt boende

Omvårdnad och service

Den som bor på särskilt boende är berättigad service och omvårdnad dygnet runt och har tillgång eller närhet till ett antal nyttigheter såsom trygghet i form av att det finns tillgång till personal dygnet runt.

Den som bor på särskilt boende blir debiterad an avgift motsvarande maxtaxan på 2 013 kr per månad där omvårdnad, service, kommunal hälso- och sjukvård samt larm ingår

Mat

Matabonnemang på särskilt boende kostar 3 600 kr per månad

Sondnäring kostar 1 500 kr per månad

Hygienartiklar

Möjlighet finns att teckna ett abonnemang av hygienartiklar på särskilt boende till en kostnad på 200 kr per månad