Dödsboanmälan

Att tänka på vid en dödsboanmälan

Om det inte finns tillgångar i ett dödsbo, eller om tillgångarna inte räcker för att betala begravningen och andra kostnader i samband med dödsfallet eller blir +/0, kan kommunen hjälpa till med att upprätta en dödsboanmälan. Bör göras inom 3 månader.

Om det finns tillgångar som tillsammans överstiger begravningskostnaderna ska i stället en bouppteckning göras.

När en person avlider måste vissa saker ordnas:

Om tillgångar saknas, betala inga räkningar.

 •   Begravning ska beställas
 •   Dödsboet ska förvaltas och avvecklas
 •   En bouppteckning ska göras över den avlidnes tillgångar och skulder.

Allt detta sköts vanligtvis av dem som är dödsbodelägare. (Dödsbodelägare är den som enligt lag eller testamente har rätt till andel i ett dödsbo.)

Om den avlidne efterlämnar fast egendom eller tomträtt eller att det finns tillgångar som tillsammans överstiger begravningskostnaderna ska en bouppteckning göras. Bouppteckning bör även göras i dom fall när mer omfattande efterforskningar av dödsboets tillgångar krävs.

För att kunna dödsboanmäla

Efter ansökan från av dödsboet/dödsbodelägare undersöker dödsboutredaren om förutsättningar finns för att göra en dödsboanmälan.

Uppgifter som behövs för utredningen

 • Dödsfallsintyg
 • Dödsbodelägare och efterarvingar

  Uppgifter om dödsboets tillgångar

 •   Uppgift om försörjning (lön, sjukpenning, pension, annat)
 • Banktillgångar (kontoutdrag/saldobesked per dödsdag och framåt) 
 • Kontanter (dödsdagen) 
 • Värdepapper (i förekommande fall bifoga värdebevis per dödsdag) 
 • Självdeklaration (alla sidor inkl. specifikation) 
 • Fastighet/tomt, testamente, äktenskapsförord, samboavtal 
 • Om bouppteckning finns efter tidigare avliden maka/make/registrerad partner, ska denna redovisas 
 • Försäkringar (bifoga bouppteckningsintyg från försäkringsbolag) 
 • Bil/båt/husvagn/motorcykel mm (notera märke/årsmodell) • Konst/smycken (bifoga värderingsintyg) 
 • Bohagets värde

Boendeform 

 • Hyresrätt/ bostadsrätt/villa (äldreboende, annat boende)

Utgifter som har samband med dödsfallet 

 • Begravningskostnader 
 • Hyra, boendekostnad för äldreboende eller liknande 
 • Avvecklingskostnader för bostad

Ordförtydligande

Bouppteckning: Är en förteckning över den avlidnes samtliga tillgångar och skulder

Dödsboanmälan: Är en förenklad form av bouppteckning

Dödsbo: Är en avlidens persons tillgångar och skulder

Dödsbodelägare: Är den som på grund av lag eller testamente har rätt till andel i dödsbo