Vård- och omsorgsplanering

Här kan du läsa mer om vård- och omsorgsplanering samt om samordnad individuell plan.

Samordnad vård- och omsorgsplanering

Samordnad vård- och omsorgsplanering är en vårdprocess som syftar till bästa möjliga fortsatt vård och omsorg för den enskilde vid utskrivning från sjukhus. Samordnad vård- och omsorgsplanering innebär att patienten och dennes närstående, tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvård och omsorg inom kommun, sjukhus, Habilitering & Hälsa och primärvård, planerar för den fortsatta vården närmaste tiden efter utskrivning från sjukhus.

En uppdragsgrupp för samordnad vård- och omsorgsplanering Södra Älvsborg ser till att vårdprocessen hanteras i enlighet med regionala riktlinjer. Gruppen kallas SVOP och leds av Styrgrupp Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg. Det övergripande ansvaret för en enhetlig regional hantering av samordnad vård- och omsorgsplanerings-processen leds i sin tur av Styrgrupp SVPL i Västra götaland. SAMSA är den regionala arbetsgruppen och består av operativa kontaktpersoner som representerar sitt vårdsamverkansområde. SAMSA lyder under styrgrupp SVPL. För elektronisk informationsöverföring vid samordnad vård- och omsorgsplanering används IT-stödet som även heter SAMSA.

SIP - Samordnad individuell plan

Sedan 1 januari 2010 finns i lagstiftningen med bestämmelser om att kommun och landsting ska upprätta en SIP när en person har behov av insatser från flera huvudmän. SIP är ett samverkansverktyg för att säkerställa att den enskilde får sina behov tillgodosedda när flera vårdgivare/aktörer ansvarar för insatser. I Västra Götaland finns en länsgemensam riktlinje för SIP med tillhörande mall för detta.

Målgrupp är såväl vuxna som barn som har behov av insatser enligt både socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen och som har behov av samordning ska erbjudas en SIP. Riktlinjen samt implementerings- och informationsmaterialet som är framtaget i Västra Götalandregionen är avsett för samtliga målgrupper oavsett ålder, diagnos, funktionsförmåga eller behov.