Vård- och omsorgsplanering samt SIP

Här kan du läsa mer om vård- och omsorgsplanering samt om samordnad individuell plan.

Samordnad vård- och omsorgsplanering

Samordnad vård- och omsorgsplanering är en vårdprocess som syftar till bästa möjliga fortsatt vård och omsorg för den enskilde vid utskrivning från sjukhus. Samordnad vård- och omsorgsplanering innebär att patienten och dennes närstående, tillsammans med företrädare för hälso- och sjukvård och omsorg inom kommun, sjukhus, Habilitering & Hälsa och primärvård, planerar för den fortsatta vården närmaste tiden efter utskrivning från sjukhus.

En uppdragsgrupp för samordnad vård- och omsorgsplanering Södra Älvsborg ser till att vårdprocessen hanteras i enlighet med regionala riktlinjer. Gruppen kallas SVOP och leds av Styrgrupp Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg. Det övergripande ansvaret för en enhetlig regional hantering av samordnad vård- och omsorgsplanerings-processen leds i sin tur av Styrgrupp SVPL i Västra götaland. SAMSA är den regionala arbetsgruppen och består av operativa kontaktpersoner som representerar sitt vårdsamverkansområde. SAMSA lyder under styrgrupp SVPL. För elektronisk informationsöverföring vid samordnad vård- och omsorgsplanering används IT-stödet som även heter SAMSA.

SIP - Samordnad individuell plan

Sedan 2010 står det i socialtjänstlagen, SoL, och hälso- och sjukvårdslagen, HSL, att personer som behöver insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård kan få en samordnad individuell plan (SIP).

Varför gör man en SIP?

Personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård ska starta arbetet med en SIP när de bedömer att den enskilde behöver samordnade insatser. Den enskilde och närstående kan också ta initiativ till en SIP. Personen som berörs

  • blir delaktig och får inflytande
  • får en sammanhållen vård och omsorg
  • får översikt över vem som gör vad
  • får en ansvarig samordnare
  • känner sig tryggare

En SIP skapar också trygghet för de olika verksamheterna som jobbar med personen, alla vet vem som gör vad.

Vem får en SIP?

Alla personer som har behov av samordnade insatser kan få en SIP. För äldre personer kan det vara så att man har kontakt med sjukhuset, primärvården, hemsjukvården och hemtjänsten. För barn kan det till exempel handla om kontakter med skolan, socialtjänsten och barn- och ungdomspsykiatrin. För personer som finns mitt i livet kan kontakterna till exempel vara hos Försäkringskassan, socialtjänsten och Arbetsförmedlingen.

Samtycke

Man skriver bara en SIP om den person det handlar om samtycker till det. Om man säger ja till att en SIP ska skrivas kallar samordnaren till ett SIP-möte. När SIP:en är klar skriver den enskilde och samordnaren under. Originalet får personen som det handlar om. Så småningom gör man en uppföljning. Har allt fungerat? Ska man avsluta? Eller ska en ny SIP skrivas?

Behöver du en SIP?

Om du tycker att dina insatser behöver samordnas ska du kontakta chefen för den verksamhet som du har mest kontakt med och be om en SIP.