Snöröjning och sandning

Inom kommungränsen finns i huvudsak tre typer av vägar: statliga, kommunala och enskilda. De statliga vägarna vinterväghålles av trafikverket och de kommunala sköts åt kommunen av entreprenörer enligt nedanstående instruktion. De enskilda vägarna sköts normalt av fastighetsägaren eller samfälligheter.

Så här fungerar snöröjningen

Snöröjningen ska vara påbörjad senast en timme efter att snöfallet upphört om snödjupet överstiger 6 cm på vägar och 4 cm på gång- och cykelvägar. Då snödjupet överstiger 8 cm påbörjas snöröjningen omgående. Men det görs alltid en bedömning utifrån väderprognosen i det aktuella fallet. Om det till exempel har snöat 8 cm och prognosen säger att det ska snöa kraftigt i en timme till, så kan snöröjningen avvakta tills snöfallet upphört.

Snöröjningen påbörjas på gång- och cykelvägar. Därefter röjs vägar i de centrala delarna i respektive ort och arbetas ut mot de perifera delarna. Då snö- och halkbekämpning av körbanor, gång- och cykelvägar och övriga ytor avslutats påbörjas röjning av övergångsställen, trappor, busskurer och cykelställ.

Om du har synpunkter på snöröjningen

Innan du hör av dig till oss angående snöröjningen är det bra om du tagit reda på om det är kommunen, Trafikverket eller enskilda samfälligheter som ansvarar för snöröjningen på den aktuella platsen. I kartorna i högerkolumnen framgår vilka vägar som kommunen och Trafikverket ansvarar för.

Tänk också på att det tar ca 12 timmar att snöröja en tätort som Bollebygd. Det kan alltså dröja innan de hinner till din gata.