Snöröjning och sandning

Inom kommungränsen finns i huvudsak tre typer av vägar: statliga, kommunala och enskilda. De statliga vägarna vinterväghålles av trafikverket och de kommunala sköts åt kommunen av entreprenörer enligt nedanstående instruktion. De enskilda vägarna sköts normalt av fastighetsägaren eller samfälligheter.

Kommunala riktlinjer för snöröjning

Snöröjningen ska vara påbörjad senast en timme efter att snöfallet upphört om snödjupet överstiger 6 cm på vägar och 4 cm på gång- och cykelvägar. Då snödjupet överstiger 8 cm påbörjas snöröjningen omgående. Röjningen påbörjas på gång- och cykelvägar. Därefter röjs vägar i de centrala delarna i respektive ort och arbetas ut mot de perifera delarna. Då snö- och halkbekämpning av körbanor, GC-vägar och övriga ytor avslutats påbörjas röjning av övergångsställen, trappor, busskurer och cykelställ.