Mobilmeny.

Skolkurator och skolpsykolog

Skolkuratorn

Skolkurator arbetar i huvudsak både med ett förebyggande hälsofrämjande arbete samt med direkta och pågående insatser, utifrån ett psykosocialt helhetsperspektiv. Skolkurator ingår i skolans elevhälsoteam och kan handleda och stödja skolpersonal i sociala frågor.

Skolkuratorn

  • arbetar med enskilda elever och familjer tex. i form av stödjande samtal och motiveringssamtal.
  • arbetar med elev- och personalgrupper, både i förebyggande syfte samt när det uppstår problem, t.ex. med kamratrelationer.
  • arbetar med stadieövergångar, klassammansättningar m.m.
  • deltar i undervisning
  • samarbetar både internt och med andra myndigheter.

Skolpsykolog

Skolpsykologens arbetar förebyggande genom att tillföra skola och barnomsorg psykologisk kunskap kring individen, gruppen och organisationen.

Skolpsykologen

  • främjar skolans arbete med att skapa förutsättningar som ger alla barn möjlighet att utvecklas såväl kunskapsmässigt som socialt och känslomässigt.
  • förbättrar skolans möjligheter att hjälpa barn i behov av särskilt stöd.
  • förmedlar vid behov psykologisk kunskap om barn, grupper och relationer till skolans personal.
  • förebygger psykiska problem och social utstötning genom att delta i utvecklingsarbete, främjar personalens konstruktiva förhållningssätt samt förbättrar samspelet mellan barn, personal och föräldrar.
  • utför psykologiska utredningar, vilka kan användas som grund för åtgärder i skolan, inskrivning i särskolan eller remiss till t.ex. barnhabiliteringen eller barnpsykiatrin.

För kontakt med skolpsykolog kontakta verksamhetschef för elevhälsan.