Mobilmeny.
stetoskop

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska

Skolhälsovården är frivillig. Skolsköterskan och skolläkaren har tystnadsplikt och anmälningsskyldighet.

Skolsköterskan tillför medicinsk- och omvårdnadskompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. Skolsköterskan möter regelbundet skolans alla elever för hälsosamtal utifrån Borås stads basprogram. Vid dessa besök identifieras tidigt problem eller symtom som kan innebära behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller andra insatser. I skolsköterskans uppdrag ingår också ansvar för vaccinationer samt att delta vid olika gruppverksamheter. I samverkan med elever, vårdnadshavare och övrig skolpersonal arbetar skolsköterskan för att ge eleverna kunskap om hälsosamma levnadsvanor samt bidrar med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling.

Skolläkare

Elever med skolrelaterade problem erbjuds vid behov tid till skolläkare. Skolläkaren ger medicinsk handledning till skolsköterskan i enskilda ärenden samt remitterar elever vidare i vårdkedjan. Skolläkaren bistår också skolsköterskan i arbetet runt vaccinationer. I skolläkarens uppdrag ingår även att genomföra en medicinsk utredning inför mottagande i särskolan. Skolläkaren når du genom att kontakta skolsköterskan.