Mobilmeny.
Plastanka i sandlåda

Avgifter och regler

På denna sida finns information om vad som gäller för förskola.

Information om regler och avgifter för fritids, fritidshem finns på den sidan.

Plats i förskola erbjuds från ett års ålder till dess att barnet börjar förskoleklass.

Tre grunder för rätt till plats i förskola


Vårdnadshavare arbetar eller studerar

Barnen får plats i den omfattning som krävs för vårdnadshavarens närvaro på arbetsplats eller skola, restid och tid för sömn vid nattarbete. Studerande erbjuds tid utöver föreläsningar även för studietid under dagtid på vardagar.

Barnet har ett eget behov

Barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller behov av särskilt stöd i sin utveckling. Rektor utreder, dokumenterar och fattar beslut om eventuell placering och omfattning. Ett beslut om sådan placering i förskola gäller högst ett år för att sedan omprövas.

Vårdnadshavare är föräldraledig eller utan arbete

Vårdnadshavare är föräldraledig för annat barn eller arbetslös och arbetssökande. Placering beslutas av rektor på tider för att ge barnet bästa möjliga utveckling och lärande. Omfattningen är 15 timmar per vecka.

Förtydliganden

 • Ett barn kan bara ha placering utifrån en av tre ovanstående placeringsgrunder.
 • Alla barn erbjuds från höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjuds plats med 15 timmar per vecka, avgiftsfritt vilket motsvarar 525 timmar per år. Placering beslutas av rektor på tider för att ge barnet bästa möjliga utveckling och lärande. Närvarotiderna följer skolans läsårstider. Barn som har en placering utifrån någon av punkterna ovan kompenseras med en lägre avgift from augusti det år barnet fyller 3 år.

Verksamheten erbjuds i Bollebygd, Töllsjö och Olsfors.

Ansökan

 • Ansökan om plats görs digitalt via Bollebygds kommuns hemsida. Man kan ställa barnet i kö när som helst men ködatum blir högst 6 månader innan önskad placering.
 • Ansökan får innehålla högst två önskemål om placering.
 • Barnen får placering i kön efter ködatum.

Erbjudande och placering

 • När vårdnadshavare har anmält behov av plats inom någon av verksamheterna som omfattas av detta regelverk ska plats erbjudas senast inom 4 månader.
 • Vårdnadshavare erbjuds plats via mail eller brev.
 • Man kan bli erbjuden en plats vid en enhet man inte angett som önskemål vid sin ansökan. Om vårdnadshavare inte accepterar den placering som erbjuds kan man tacka nej och om så önskar stå kvar i kö, då påbörjas en ny köperiod om högst 4 månader. Möjlighet finns även att tacka ja till erbjuden plats och stå i omplaceringskö till något av de önskemål som var angett i ansökan, omplacering görs i augusti.
 • Innan barn definitivt får en plats måste vårdnadshavare ha tackat ja till erbjuden plats samt uppgett inkomstuppgift.
 • Vårdnadshavare är skyldiga att till Bollebygds kommun meddela ändring av familjeförhållanden, inkomst och andra förhållanden som påverkar villkoren för placering och eller omsorgstid.

Ändring av omsorgsbehov på förskolan

Om du som vårdnadshavare framöver vill ändra din kontraktstid på förskolan görs detta via E-tjänsten eller skicka in ett nytt kontrakt. Detta måste göras senast den siste i varje månad då gäller ändringen från näst kommande månad. Kontraktsnivåerna är:

 • Barn 1-3 år
 • Barn 3-5 år 0-15 timmar
 • Barn 3-5 år 0-15 timmar med lediga skollov
 • Barn 3-5 år över 15 timmar

Utebliven närvaro

 • Vid utebliven närvaro under inskolning, så avslutas placeringen efter en månad.
 • Vid utebliven närvaro vid placering, så avslutas placeringen efter tre månader.

Uppsägning av plats

 • Uppsägning av plats ska ske senast 30 dagar innan barnets placering ska upphöra. Uppsägningen görs via e-tjänst. Avgift tas ut under uppsägningstiden.
 • Bollebygds kommun har rätt att säga upp barn från dess plats i förskola om avgiften inte betalats senast 40 dagar efter förfallodatum.
 • Uppsägning av plats som avser perioden juni till augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till verksamheten under höstterminen samma år.

Övrigt

 • Förskolor har öppet måndag till fredag 06.00-18.00.
 • Bollebygds kommun kan, om det finns särskilda skäl, komma överens med annan huvudman om att ta emot barn i deras verksamhet. Innan en annan huvudman fattar beslut om att ta emot barnen i deras verksamhet måste yttrande inhämtas från hemkommunen.
 • Förskolor har rätt att stänga för planering och utveckling av verksamheten under högst två dagar per termin. Dessa förläggs gemensamt med grundskolans studiedagar så långt som möjligt. Vårdnadshavare som inte klarar att ordna annan omsorg för sina barn erbjuds omsorg även dessa dagar. Behov av omsorg under dessa dagar ska meddelas rektor senast 14 dagar innan aktuell dag.
 • Under semesterperioden är det ett samordnat öppethållande mellan förskolor i hela kommunen.

Avgift och debitering

Avgiften gäller för gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en person som inte är biologisk förälder till det barn för vilket avgift ska fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande.

Avgiften beräknas på hushållets sammanslagna bruttoinkomster. I den avgiftsgrundad inkomst ingår:

 • inkomst av tjänst, rörelse, kapital och annan förvärvsinkomst
 • arvode
 • sjukpenning, föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • utbildningsbidrag (ej CSN) vårdbidrag (skattepliktig del)
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • livränta (skattepliktig del)
 • förmån av fri bil

Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran. Förändring av inkomstuppgift måste ha inkommit till Bollebygds kommun senast den 25: e i en månad för att ändring av avgift ska ske för nästkommande månad.

Bollebygds kommun kan ompröva avgiftsbeslut efter kontroll av uppgifter från Skatteverket. Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum. Avgift betalas med en viss procent (enligt tabell nedan) av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Högsta avgiftsgrundande inkomst är från 1 januari 2024, 56 250kronor per månad.

Man betalar så länge barnet/barnen har en plats, även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden.

Om inkomstuppgift inte lämnas, får man betala full taxa.

Från och med augusti det år barnet fyller tre år har man reduktion på avgiften varje månad. Gäller till och med det att barnet börjar förskoleklass.

Avgift betalas för varje månad under året. Avgiften avser innevarande månad.

Vårdnadshavare med gemensam vårdnad där barnen har ett växelvis boende varannan vecka har rätt att få en delad avgift. Avgiften baserar sig på respektive hushålls inkomst.

Avgifter för förskola 2024

Taxa 1: Barn 1-3 år

Barn 1

Barn 2

Barn 3


3 % (dock högst
1 688 kr)

2 % (dock högst
1 125 kr)

1 % (dock högst
563kr)

Avgifter för förskola 2024

Taxa 2: Barn 3-5 år

Barn 1

Barn 2

Barn 3


2,20 % (dock högst
1 238 kr)

1,47 % (dock högst
827 kr)

 0,73% (dock högst
411 kr)

Som barn 1 i familjen räknas det som är yngst. Man betalar avgift för högst tre barn. Alla barn i familjen räknas samman oavsett om de är placerade i förskoleverksamhet och/eller skolbarnsomsorg. Barn 4 ingen avgift.

Reducerad avgift


Barnet har ett eget behov

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, som anvisats plats enligt skollagen 8 kap. 7 § skollagen har rätt till avgiftsfri plats i förskola 15 timmar per vecka. Finns behov utöver dessa 15 timmar betalas avgift enligt taxa 2.

Allmän förskola

En plats i allmän förskola omfattar 525 timmar per år omfattar (ca 15 timmar i veckan). Den allmänna förskolan följer skolans läsår och omfattar inte lov och lovdagar. Allmän förskola är avgiftsfri, tillgänglig för alla barn i åldrarna tre, fyra och fem år och gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Finns behov utöver dessa 525 timmar betalas avgift enligt taxa 2.

Föräldralediga eller arbetssökande

Barn vars föräldrar är föräldralediga för vård av annat barn eller arbetssökande med plats 15 timmar per vecka, som har rätt till allmän förskola betalar ingen avgift under läsåret, men betalar full avgift under juni och juli, om de har behov av att närvara på skolans lov. Detsamma gäller för barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola, som anvisats plats enligt skollagen 8 kap. 7 § skollagen.