Mobilmeny.
Två barnhänder ritar på ett papper.

Enskild verksamhet

Bollebygds kommun vill verka för och underlätta bedrivandet av alternativa former av förskola, pedagogisk omsorg, skola och andra utbildningsformer både i kommunal och privat regi.

En fristående verksamhet är en verksamhet, t.ex. en förskola, som inte är kommunal utan drivs av en privat anordnare. Huvudman (ansvarig) för fristående verksamhet kan vara ett aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, en förening, ett registrerat trossamfund, en stiftelse eller en enskild individ.

Om du vill starta eller utöka verksamheten vid en fristående skola (grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola), förskoleklass eller fritidshem gör du ansökan till Skolinspektionen. Skolinspektionen hanterar även ansökningar om godkännande för internationell skola, betygsrätt för vuxenutbildning, undervisning på engelska, undervisning utan timplan, färdighetsprov och tvåspråkig undervisning.

Om du vill starta fristående förskola, fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet eller annan pedagogisk omsorg som ska bedrivas i Bollebygd kommun gör du ansökan till Utbildningsnämnden i Bollebygd kommun.

Starta fristående förskola eller fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet

Om du vill starta förskola eller fritidshem som inte anordnas vid en skolenhet och planerar att bedriva verksamheten i Bollebygd kommun ska du skicka in en ansökan till Utbildningsnämnden i Bollebygd kommun.

Observera att om du redan bedriver verksamhet i form av förskoleklass, grundskola eller anpassad grundskola och vill starta fritidshem, så ansöker du om tillstånd hos Skolinspektionen.

Ansökan

Ansökan görs på en särskild blankett och ska lämnas in i god tid innan du vill starta verksamheten. Av ansökningsblanketten framgår vilka underlag du ska skicka med ansökan.

Handläggning

När du har lämnat in en fullständig ansökan kommer ansvarig handläggare att kontakta dig för att boka in intervju och besök i lokalerna. Handläggaren gör sen ett förslag till bedömning om ansökan ska godkännas eller inte. Förslaget lämnas till utbildningsnämnden som sedan fattar ett beslut. Handläggningstiden är cirka tre månader från det att en fullständig ansökan lämnats in till nämnden.

Bedömning och prövning

Utbildningsnämnden gör en ägar- och ledningsprövning, en bedömning av negativa följder för kommunens verksamhet samt en bedömning av verksamhet och kvalitet.

Ägar- och ledningsprövning

Godkännande för enskild huvudman att bedriva fristående förskoleverksamhet ska lämnas om du uppfyller skollagens krav på att

 1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten
 2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten,
 3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och
 4. i övrigt bedöms lämplig.

Handläggaren gör således en bedömning av din möjlighet att uppfylla dessa krav. Om ansökan görs av en juridisk person ska kommunens prövning enligt punkt 1 och 4 gälla

 • den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten
 • styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • bolagsmän i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och
 • personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt inflytande över verksamheten.

I nämndens riktlinjer ges ytterligare beskrivning av ”väsentligt inflytande”, ”insikt i föreskrifterna”, ekonomiska förutsättningar” och ”lämplighet”.

Bedömning av negativa följder för kommunens verksamhet

För att godkännande ska lämnas krävs att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller kommunala förskolor i Bollebygd kommun.

För bedömning om utbildningen innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för verksamheten som anordnas av kommunen görs en granskning av barnantal i kö samt befolkningsprognos.

Verksamhet och kvalitet

Verksamheten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Tillgänglighet

Utifrån verksamhetens omfattning, antal barn och organisation görs en bedömning om verksamheten kommer ha förutsättningar att vara tillgänglig i enlighet med skollagens krav. Öppettider fastställs utifrån vårdnadshavares behov enligt kommunens regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

 • Personal

Utifrån verksamhetens omfattning, antal barn, organisation, rektor som uppfyller skollagens krav och dokumentation över personalens utbildning görs en bedömning av om verksamheten kan uppfylla krav gällande ledning av utbildningen, vilka som får undervisa i skolväsendet, tystnadsplikt, lagen om belastningsregister samt socialtjänstlagen.

 • Lokal

Utifrån beskrivning av verksamhetsidé och inriktning för verksamheten, verksamhetens omfattning, antal barn och organisation samt utifrån besök i lokalerna, görs en bedömning. Bedömningen görs av om de lokaler och den utrustning som finns innebär att syftet med verksamheten kan uppfyllas. Utifrån handlingar relaterat till lokalen, godkännande av livsmedelsverksamhet samt intyg från räddningstjänsten görs bedömning om lokalerna är godkända för sitt ändamål.

Kvalitéten kommer att bedömas utifrån följande kriterier

 • Systematiskt kvalitetsarbete

Utifrån rutin för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete bedöms om huvudmannen har förutsättningar att följa skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete.

 • Åtgärder mot kränkande behandling

Utifrån rutin/plan för mot kränkande behandling och diskriminering bedöms om huvudmannen har förutsättningar att följa skollagens krav på åtgärder mot kränkande behandling.

Beslut om godkännande

Beslut om godkännande av enskild huvudman att bedriva fristående förskoleverksamhet eller fritidshem fattas av utbildningsnämnden. Beslut om godkännande görs utifrån en helhetsbedömning av inkomna handlingar, intervju och besök i lokalerna. För att utbildningsnämnden ska godkänna ansökan krävs att samtliga krav i skollagen är uppfyllda. Om ett eller flera krav inte uppfylls kommer ansökan avslås. I beslutet framgår vilka krav som ställs, från och med vilket datum och på vilket plats godkännandet att bedriva förskola eller fritidshem gäller. Beslutet gäller endast för en viss

 • Utbildning
 • Huvudman
 • Lokal
 • Platsantal

Om du anser att beslutet är felaktigt kan du överklaga det till allmän förvaltningsdomstol inom tre veckor från det att den sökande tagit del av beslutet. Överklagandet ska ske skriftligen och adresseras till förvaltningsdomstolen men skickas till Bollebygd kommun. Det ska framgå vilket beslut du vill överklaga och på vilket sätt du vill att beslutet ska ändras.

Krav att efterleva för fortsatt godkännande

När du blivit godkänd som huvudman för en förskole- eller fritidshemsenhet ansvarar du för att verksamheten

 • fortlöpande uppfylla de krav som krävs för att bli godkänt
 • genomförs i enlighet med skollagens bestämmelser, föreskrifter med stöd av skollagen och relevanta bestämmelser i andra lagar
 • följer kommunens regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
 • följer kommunens krav på tillgänglighet (regler för kö till verksamheten)
 • rapporterar allvarliga olycksfall och tillbud till kommunen
 • inte tar ut avgifter högre än avgiftsnivåerna i maxtaxan

Återkallelse av godkännande

Om du inte startar verksamheten inom ett år från det att du fått ett godkännande beviljat blir det ogiltigt.

När du fått ett godkännande och startat verksamheten kan godkännandet återkallas antingen på din begäran eller på kommunens begäran.

Om du avslutar verksamheten ska du skriftligen begära återkallelse av godkännande minst sex månader innan verksamheten planeras upphöra.

Om kommunen konstaterar brister i verksamheten kan kommunen återkalla godkännandet. Återkallelse som sker på kommunens begäran ska skriftligen meddelas dig minst sex månader i förväg. Kommunen kan besluta om återkallelse av godkännande

 • om ett föreläggande att åtgärda brister inte följs och missförhållandet är allvarligt, eller
 • om den enskilde huvudmannen inte uppfyller godkännandekraven.

Tillfälligt verksamhetsförbud kan tilldelas vid allvarliga brister, vilket innebär att verksamheten stängs omedelbart och barnen omplaceras.

Starta fristående annan pedagogisk verksamhet

Du som bedriver eller vill starta annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap. skollagen kan ansöka om rätt till bidrag för verksamheten hos kommunen. En sådan verksamhet är inte en del av skolväsendet men syftar till att vara komplement till förskola och fritidshem. Exempel på annan pedagogisk verksamhet är pedagogisk omsorg, öppen förskola, öppen fritidsverksamhet och omsorg under tider då förskola eller fritidshem inte erbjuds.

Ansökan

Ansökan görs på en särskild blankett och ska lämnas in i god tid innan du vill starta verksamheten. Av ansökningsblanketten framgår vilka underlag du ska skicka med ansökan.

Handläggning

När du har lämnat in en fullständig ansökan kommer ansvarig handläggare att kontakta dig för att boka in intervju och besök i lokalerna. Handläggaren gör sen ett förslag till bedömning om ansökan ska godkännas eller inte. Förslaget lämnas till utbildningsnämnden som sedan fattar ett beslut. Handläggningstiden är cirka tre månader från det att en fullständig ansökan lämnats in till nämnden.

Bedömning och prövning pedagogisk omsorg

Du som bedriver eller vill starta pedagogisk omsorg kan ansöka hos utbildningsnämnden om bidrag till verksamheten om

 1. du (huvudmannen) har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för motsvarande offentlig verksamhet,
 2. verksamheten inte innebär påtagliga negativa följder för kommunens motsvarande verksamhet,
 3. verksamheten är öppen för alla barn som en kommun ska sträva efter att erbjuda motsvarande verksamhet, med undantag för barn som hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för enligt 25 kap. 13 andra stycket skollagen,
 4. avgifterna inte är oskäligt höga, och
 5. verksamheten uppfyller kvalitetskraven i 25 kap. 6 och 7 §§ skollagen.

Kommunen får besluta att en huvudman har rätt till bidrag trots att villkoret i punkt 3 inte är uppfyllt, om det finns skäl med hänsyn till verksamhetens särskilda karaktär.

Förutsättningar att följa föreskrifter

Utifrån inkomna handlingar och intervju med dig (huvudmannen) görs en samlad bedömning av om du (huvudmannen) har förutsättningar att bedriva verksamheten i enlighet med gällande styrdokument.

Bedömning av negativa följder för kommunens verksamhet

För att godkännande ska lämnas krävs att utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för barnen eller den pedagogiska omsorg som Bollebygd kommun bedriver.

För bedömning av om utbildningen innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för verksamheten som anordnas av kommunen görs en granskning av barnantal i kö samt befolkningsprognos.

Utgångspunkter

Utifrån beskrivning av verksamhetsidé och omfattning av verksamheten samt rutin/plan mot kränkande behandling och diskriminering görs en bedömning av om huvudmannen har förutsättningar att uppfylla skollagens krav gällande utgångspunkter för verksamheten i 25 kap. 6 § skollagen.

Verksamhet och kvalitet

Verksamheten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

 • Tillgänglighet

Öppettider fastställs utifrån vårdnadshavarnas behov enligt kommunens regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Anordnaren ska erbjuda verksamhet även vid tillfällig stängning, till exempel vid utbildning. Verksamheten ska vara tillgänglig för barn som är i behov av särskilt stöd för sin utveckling.

 • Personal

Utifrån verksamhetens omfattning, antal barn, organisation och dokumentation över personalens utbildning görs en bedömning av om ledning och personal har sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

 • Lokal

Utifrån beskrivning av verksamhetsidé och inriktning för verksamheten, verksamhetens omfattning, antal barn och organisation samt utifrån besök i lokalerna, görs en bedömning. Bedömningen sker om de lokaler och den utrustning som finns innebär att syftet med verksamheten kan uppfyllas. Utifrån handlingar relaterade till lokalen, godkännande av livsmedelsverksamhet samt intyg från räddningstjänsten görs en bedömning om lokalerna är godkända för sitt ändamål av berörda kriterier.

 • Barngrupp

Utifrån beskrivning av verksamhetsidé och omfattning görs en bedömning av om planering av gruppstorlek är sådan att barngruppens sammansättning och storlek kan anpassas så att det enskilda barnets och gruppens behov kan tillgodoses. Detta gäller även för vikariesystem.

Bedömning och prövning av öppen fritidshemsverksamhet

Du som bedriver/ska starta öppen fritidshemsverksamhet kan ansöka hos utbildningsnämnden om bidrag till verksamheten om

 • enskild som har godkänts som huvudman för fritidshem i stället erbjuder öppen fritidshemsverksamhet,
 • kommunen där verksamheten är belägen har tillförsäkrats insyn i verksamheten,
 • verksamheten uppfyller kvalitetskraven i 25 kap. 6 och 7 §§ skollagen och
 • avgifterna inte är oskäligt höga.

Bedömning och prövning öppen förskola och för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

En enskild som bedriver öppen förskola eller omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds kan ansökan hos utbildningsnämnden om bidrag till verksamheten om

 • kommunen har tillförsäkrats insyn i verksamheten,
 • verksamheten uppfyller kvalitetskraven i 25 kap. 6 och 7 §§ skollagen och
 • avgifterna inte är skäligt höga.

Beslut om godkännande

Beslut om rätt till bidrag för annan pedagogisk verksamhet fattas av utbildningsnämnden. Beslut om rätt till bidrag görs utifrån en helhetsbedömning av inkomna handlingar, intervju och besök i lokalerna. För att utbildningsnämnden ska godkänna ansökan krävs att samtliga krav i skollagen är uppfyllda. Om ett eller flera krav inte uppfylls kommer ansökan avslås. I beslutet framgår vilka krav som ställs, från och med vilket datum och på vilket plats verksamheten bedrivs som ger rätt till bidrag.

Krav att efterleva för fortsatt rätt till bidrag

När du fått rätt till bidrag ansvarar du för att verksamheten

 • fortlöpande uppfylla de krav som krävs för att bli godkänt
 • genomförs i enlighet med skollagens bestämmelser, föreskrifter med stöd av skollagen och relevanta bestämmelser i andra lagar
 • följer kommunens regler för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
 • följer kommunens krav på tillgänglighet (regler för kö till verksamheten)
 • rapporterar allvarliga olycksfall och tillbud till kommunen
 • inte tar ut avgifter högre än avgiftsnivåerna i maxtaxan

Återkallelse av godkännande

Om du inte startar verksamheten inom ett år från det att du fått rätt till bidrag blir det ogiltigt.

När du fått rätt till bidrag och startat verksamheten kan rätten till bidrag återkallas antingen på din begäran eller på kommunens begäran.

Om du avslutar verksamheten ska du skriftligen informera kommunen minst fyra månader innan verksamheten planeras upphöra.

Om kommunen konstaterar brister i verksamheten kan kommunen återkalla rätten till bidrag. Återkallelse som sker på kommunens begäran ska skriftligen meddelas dig minst fyra månader i förväg. Kommunen kan besluta om återkallelse av rätten till bidrag

 • om ett föreläggande att åtgärda brister inte följs och missförhållandet är allvarligt, eller
 • om den enskilde huvudmannen inte uppfyller godkännandekraven.

Tillfälligt verksamhetsförbud kan tilldelas vid allvarliga brister, vilket innebär att verksamheten stängs omedelbart och barnen omplaceras.