Mobilmeny.
Pärlplatta

Fritids, fritidshem

Fritidshem erbjuds barn från det att barnet börjar förskoleklass till och med den termin det fyller 13 år.

Öppettider

Fritidshem har öppet måndag till fredag 06.00-18.00.

Två grunder för rätt till plats i fritidshem


Vårdnadshavare arbetar eller studerar

Barnen får plats i den omfattning som krävs för vårdnadshavarens närvaro på arbetsplats eller skola, restid och tid för sömn vid nattarbete. Studerande erbjuds tid utöver föreläsningar även för studietid under dagtid på vardagar.

Barnet har ett eget behov

Barnet har ett eget behov på grund av familjens situation eller behov av särskilt stöd i sin utveckling Rektor utreder, dokumenterar och fattar beslut om eventuell placering och omfattning. Ett beslut om sådan placering i förskola gäller högst ett år för att sedan omprövas.

Verksamheten erbjuds i Bollebygd, Töllsjö och Olsfors.

Ansökan om plats

Ansökan gör du via e-tjänsten och bank-id.

Schema

Schema för barn i fritidshem görs i SchoolSoft under fliken "Hämtning/lämning - Mina tider".

Beskrivning

 • Klicka på Mina tider i menyn HÄMTNING/LÄMNING.
 • Klicka på en vecka för att ändra information om dagarna i den veckan.
 • Fyll i tiderna för ditt barn. Ange tid i formatet hh:mm, exempelvis 16:30. Om du vill ange skolans sluttid som starttid för fritids klickar du på länken för skoltider.
 • Välj om dina ändringar ska gälla bara för den aktuella veckan eller i något annat intervall. För att ange eller ändra tid för flera veckor, ange veckor som nummer separerade med ',' eller som intervall separerade med '-', exempelvis 3,5,7,9-14,15.
 • Skriv in en eventuell kommentar till personalen på skolan.
 • Spara

Lovplacering

På fritidshem kan man ha lovdagsplacering, då debiteras avgift 3 månader per år; januari, juni och augusti. För att ansöka om lovplacering, maila till expeditionen för grundskola F-6.

Stängningsdagar

Verksamheten är stängd 4 dagar per år på grund av personalens kompetensutveckling. Vårdnadshavare som inte klarar att ordna annan omsorg för sina barn erbjuds omsorg även dessa dagar. Behov av omsorg under dessa dagar ska meddelas rektor senast 14 dagar innan aktuell dag.

Övrigt

 • Bollebygds kommun kan, om det finns särskilda skäl, komma överens med annan huvudman om att ta emot barn i deras verksamhet. Innan en annan huvudman fattar beslut om att ta emot barnen i deras verksamhet måste yttrande inhämtas från hemkommunen.
 • Under semesterperioden är det ett samordnat öppethållande mellan fritidshem i hela kommunen.

Utebliven närvaro

 • Vid utebliven närvaro under inskolning, så avslutas placeringen efter en månad.
 • Vid utebliven närvaro vid placering, så avslutas platsen efter tre månader.

Uppsägning av plats

Uppsägning av plats ska ske senast 30 dagar innan barnets placering ska upphöra. Uppsägningen görs genom e-tjänst och bank-id. Avgift tas ut under uppsägningstiden. Bollebygds kommun har rätt att säga upp barn från dess plats i fritidshem eller pedagogisk omsorg om avgiften inte betalats senast 40 dagar efter förfallodatum. Uppsägning av plats som avser perioden juni till augusti befriar inte från betalningsansvar om barnet återkommer till verksamheten under höstterminen samma år.

Avgift och debitering

Avgiften gäller för gifta, sammanboende eller ensamstående vårdnadshavare och familjehemsföräldrar. Bor barnets vårdnadshavare tillsammans med en person som inte är biologisk förälder till det barn för vilket avgift ska fastställas, är bådas inkomst avgiftsgrundande. Avgiften beräknas på hushållets sammanslagna bruttoinkomster. I den avgiftsgrundad inkomst ingår:

 • inkomst av tjänst, rörelse, kapital och annan förvärvsinkomst
 • arvode
 • sjukpenning, föräldrapenning
 • arbetslöshetsersättning
 • utbildningsbidrag (ej CSN)
 • vårdbidrag (skattepliktig del)
 • familjebidrag i form av familjepenning
 • ersättning för barn i familjehem (arvodesdelen)
 • livränta (skattepliktig del)
 • förmån av fri bil

Inkomstuppgiften lämnas under sanningsförsäkran. Förändring av inkomstuppgift måste ha inkommit till Bollebygds kommun senast den 25: e i en månad för att ändring av avgift ska ske för nästkommande månad.

Bollebygds kommun kan ompröva avgiftsbeslut efter kontroll av uppgifter från Skatteverket. Avgift betalas från och med fastställt placeringsdatum. Avgift betalas med en viss procent (enligt tabell nedan) av hushållets avgiftsgrundande inkomst per månad. Högsta avgiftsgrundande inkomst är 56250 kronor per månad från 1 januari 2024.

Man betalar så länge barnet/barnen har en plats, även vid frånvaro på grund av sjukdom, semester, lovdagar, ferier och under uppsägningstiden.

Om inkomstuppgift inte lämnas, får man betala full taxa. Avgift betalas för varje månad under året. Avgiften avser innevarande månad.


Avgifter för fritidshem 2024

 

Barn 1

Barn 2

Barn 3

Oberoende av
antal timmar

2 % (dock högst 1 125 kr)

1 % (dock högst 563 kr)

1 % (dock högst 563 kr)

Anm. Barn räknas som 6 år från den 1 augusti det år de fyller sex.

Som barn 1 i familjen räknas det som är yngst. Man betalar avgift för högst tre barn. Alla barn i familjen räknas samman oavsett om de är placerade i förskoleverksamhet och/eller skolbarnsomsorg. Barn 4 ingen avgift.