Mobilmeny.
Örelundsskolan i Olsford

Grundskolor i kommunen

Bollebygdskolan F-3

Bollebygdskolan F-3 har tre klasser i varje årskurs. Vi är uppdelade i fyra arbetslag med tillhörande fritidshem. Solen för förskoleklasserna, Vatten 1-3a, Luft 1-3b och Kometen 1-3c.
Vi har också ett fritidshem från åk 3 och uppåt som vi kallar för Jord.

Våra lokaler – nya sedan 2017 - möjliggör en rad olika arbetssätt.
Utemiljön är tilltalande med multisportplan, konstgräsytor och motorikbana.
På skolan har vi en tidig start av vår engelskundervisning. Den unga eleven vågar och vill kommunicera på engelska och det tar vi vara på. Engelskämnet finns med i skolvardagen redan från skolstarten.

Vi har årligen återkommande temadagar tillsammans med åk 4-6 för att stärka trygghet och gemenskap på hela skolan,
t ex Crazy for English, Kamratdag, FN-dagen och Nobelveckan.

Besöksadress: Krokdalsvägen 23A, 517 34 Bollebygd Länk till annan webbplats.

Bollebygdskolan 4-6

Årskurs 4-6 är uppdelat i tre arbetslag som heter Vatten, Luft och Eld. I varje arbetslag finns det en fyra, en femma och en sexa som arbetar tillsammans med ett arbetslag av pedagoger. I alla ämnen arbetar skolan med lärandematriser som gör det enklare att förstå vad eleverna ska lära sig och vad som är nästa steg i lärandet. Alla elever på enheten har en ChromeBook som används till stor del i arbetet. Skolarbetet samlas i Google Classroom. Skolan använder även Gleerups Digitala läromedel.

Skolan tror på att använda elevaktiva arbetssätt och har en grupp på skolan som benämns Digital Kids. Denna grupp drivs av skolans IKT-grupp, bestående av tre pedagoger från arbetslagen Vatten, Luft och Eld. Skolan strävar efter att denna grupp träffas någon gång i månaden och då samlar man in tankar kring olika digitala verktyg. Eleverna arbetar med såväl lärare som andra elever kring de digitala verktyg klasserna för tillfället har som fokusområden. Den kunskap eleverna genererar tillsammans i Digital Kids för de sedan ut till sina lärare och klasskamrater.

Skolans arbete med trygghet är även något som man sätter stort värde på. Lärarna checkar därför av trivseln och tryggheten i klasserna en gång i veckan så att man snabbt kan ställa saker och ting till rätta igen om något tråkigt har hänt.

Besöksadress: Krokdalsvägen 23A, 517 34 Bollebygd Länk till annan webbplats.

Töllsjöskolan

Som en liten skola i en naturskön miljö erbjuder Töllsjöskolan en unik och harmonisk inlärningsmiljö. Våra små elevgrupper och vår sammansvetsade personal bidrar till att våra elevers individuella behov och inlärningsstilar blir uppmärksammade och olika personligheter och talanger får utvecklas på ett tryggt sätt.

Undervisningen syftar till att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor så som självtillit, kreativitet samt ta initiativ och ansvar. Inom olika temaområden arbetar vi i blandade grupper med flera ämnen och sammanhang som bildar en röd tråd utifrån elevernas intressen och läroplan.  Detta arbetssätt har lett till mycket hög måluppfyllelse.
Tillsammans ser vi möjligheter, tar initiativ och omsätter idéer till handling för att möta framtiden.

Besöksadress: Horssaredsvägen, 517 70 Töllsjö Länk till annan webbplats.

Örelundskolan

Örelundskolan har drygt 140 elever från förskoleklass till skolår 6. Skolan renoverades under 2014 för att anpassas pedagogiskt och till den växande verksamheten. Fritidshemmet har två avdelningar, Sländan och Snoken. Skolan har en väl utbyggd matematikverkstad där det finns rika möjligheter för en laborativ matematikundervisning. Skolgården erbjuder en varierad miljö med fotbollsplan, basketplan, gung- och klätterställningar samt en skolscen. Skolskog, motionsspår och idrottsanläggning finns tillgänglig för alla inom skolans närområde. Under skoldagen, samt till skolbussen på eftermiddagen finns alltid rastvärdar tillsammans med barnen. Skolan har ett skolbibliotek. All skolmat tillagas på skolan och vuxna och barn äter tillsammans.

I skolan har likabehandlingsarbetet en central roll för att skapa en trygg miljö för alla. Örelundskolan erbjuder elever och personal en arbetsmiljö som ger goda förutsättningar för att trivas och att eleverna ska lyckas. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med många möjligheter och värnar om ett öppet arbetsklimat som präglas av tilltro och respekt för allas lika värde.

Besöksadress: Skolvägen 1, 517 71 Olsfors Länk till annan webbplats.

Bollebygdskolan 7-9

Bollebygdskolans högstadium samlar alla kommunens ungdomar från årskurs 7 - 9, c:a 350 elever.
Trivseln är grunden till elevers inlärning, sociala och pedagogiska utveckling. Att elever trivs i skolan och känner sig trygga med sina skolkamrater och skolans personal har vi tagit fasta på. Därför arbetar vi aktivt för en ökad trivsel. Ingen elev skall känna sig anonym, varje elev skall bli sedd varje dag. Ett av skolans signum är den “Öppna dörren” till personalrummet, vilket innebär att det blir naturligt för elever att komma in och prata med lärare och övrig personal.

Utbildad, behörig och kunnig personal är också en av framgångsfaktorerna för vår skola. Vi hävdar oss mycket väl i konkurrensen med andra skolor i regionen och i Sverige, vilket visar sig i goda resultat på nationella prov, i betyg, meritvärden och behörighet till gymnasieutbildningen. Vi har inga lärarlösa lektioner.

Skolbiblioteket, som alltid är bemannat och öppet, är navet i skolans verksamhet. Biblioteket är en mötesplats för elever och personal där alla kan umgås och lära under trevliga former.
Vår strävan är att öka elevernas läsförståelse och måluppfyllelse i alla ämnen och satsar på olika typer av läsprojekt och fortbildning av lärare. Ett formativt förhållningssätt skall prägla all undervisning.

1 : 1 - dator introducerades redan 2011 och är nu ett etablerat arbetssätt, som kontinuerligt utvecklas på skolan. 

Besöksadress: Krokdalsvägen 23A, 517 34 Bollebygd Länk till annan webbplats.

Friskolan Gadden

Till Gaddens hemsida Länk till annan webbplats.