Mobilmeny.
Örelundsskolan i Olsford

Grundskolor i kommunen

Bollebygdskolan F-3

Bollebygdskolan F-3 har tre klasser i varje årskurs. Vi är uppdelade i arbetslag med tillhörande fritidshem. Solen för förskoleklasserna, Vatten 1-2a, Luft 1-2b och Kometen 1-2c och Kometens treor 3a, 3b och 3c.
Vi har också en fritidsavdelning från åk 3 och uppåt som vi kallar för Månen.

Våra lokaler – nya sedan 2017 - möjliggör en rad olika arbetssätt.
Utemiljön är tilltalande med multisportplan, konstgräsytor och motorikbana.
På skolan har vi en tidig start av vår engelskundervisning. Den unga eleven vågar och vill kommunicera på engelska och det tar vi vara på. Engelskämnet finns med i skolvardagen redan från skolstarten.

Vi har årligen återkommande temadagar tillsammans med åk 4-6 för att stärka trygghet och gemenskap på hela skolan,
t ex Crazy for English, Kamratdag, FN-dagen och Nobelveckan.

Besöksadress: Krokdalsvägen 23A, 517 34 Bollebygd Länk till annan webbplats.

Bollebygdskolan 4-6

Årskurs 4-6 är uppdelat i tre arbetslag som heter Vatten, Luft och Eld. I varje arbetslag finns det en årskurs som arbetar tillsammans med ett arbetslag av lärare. Lärarna i arbetslaget undervisar i ett eller ett fåtal ämnen i samtliga klasser i årskursen. Vi har även en flexenhet för elever i behov av ett mindre sammanhang.

Lärarna strävar efter att erbjuda en varierad undervisning som anpassas efter elevernas förutsättningar. Alla elever har även tillgång till en ChromeBook som används i undervisningen. Eleverna får varje vecka besvara enkäten “Hur är läget?” som handlar om upplevelsen av skolvardagen. Frågorna som ställs handlar om trygghet, studiero, undervisningen och den egna arbetsinsatsen. Enkäten ger lärarna möjlighet att snabbt fånga in och åtgärda om något känns jobbigt eller svårt.

Vi delar skolgård och lokaler med F-3 och sätter stort värde på samarbetet mellan enheterna. Exempelvis arbetar enheterna förebyggande och främjande tillsammans med likabehandlingsarbetet. Vi planerar och genomför även temadagar tillsammans med åk F-3 för att stärka trygghet och gemenskap på hela skolan t. ex. Crazy for English, Kamratdag, FN-dagen och Nobelveckan.

Besöksadress: Krokdalsvägen 23A, 517 34 Bollebygd Länk till annan webbplats.

Töllsjöskolan

Som en liten skola i en naturskön miljö erbjuder Töllsjöskolan en unik och harmonisk inlärningsmiljö. Våra små elevgrupper och vår sammansvetsade personal bidrar till att våra elevers individuella behov och inlärningsstilar blir uppmärksammade och olika personligheter och talanger får utvecklas på ett tryggt sätt.

Undervisningen syftar till att utveckla elevernas entreprenöriella förmågor så som självtillit, kreativitet samt ta initiativ och ansvar. Inom olika temaområden arbetar vi i blandade grupper med flera ämnen och sammanhang som bildar en röd tråd utifrån elevernas intressen och läroplan.  Detta arbetssätt har lett till mycket hög måluppfyllelse.
Tillsammans ser vi möjligheter, tar initiativ och omsätter idéer till handling för att möta framtiden.

Besöksadress: Horssaredsvägen, 517 70 Töllsjö Länk till annan webbplats.

Örelundskolan

Örelundskolan har drygt 140 elever från förskoleklass till skolår 6. Skolan renoverades under 2014 för att anpassas pedagogiskt och till den växande verksamheten. Fritidshemmet har två avdelningar, Sländan och Snoken. Skolan har en väl utbyggd matematikverkstad där det finns rika möjligheter för en laborativ matematikundervisning. Skolgården erbjuder en varierad miljö med fotbollsplan, basketplan, gung- och klätterställningar samt en skolscen. Skolskog, motionsspår och idrottsanläggning finns tillgänglig för alla inom skolans närområde. Under skoldagen, samt till skolbussen på eftermiddagen finns alltid rastvärdar tillsammans med barnen. Skolan har ett skolbibliotek. All skolmat tillagas på skolan och vuxna och barn äter tillsammans.

I skolan har likabehandlingsarbetet en central roll för att skapa en trygg miljö för alla. Örelundskolan erbjuder elever och personal en arbetsmiljö som ger goda förutsättningar för att trivas och att eleverna ska lyckas. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete med många möjligheter och värnar om ett öppet arbetsklimat som präglas av tilltro och respekt för allas lika värde.

Besöksadress: Skolvägen 1, 517 71 Olsfors Länk till annan webbplats.

Bollebygdskolan 7-9

Bollebygdskolans högstadium samlar alla kommunens ungdomar från årskurs 7 - 9, ca 380 elever. Vi har fem paralleller i varje årskurs.

Trivseln är grunden till elevers inlärning, sociala och pedagogiska utveckling. Varje termin genomförs en trygghetsenkät för våra elever, vilken utgör en grund för vårt arbete framåt. Vi verkar alltid för en hög trivsel och att eleverna upplever studiero. Vi arbetar aktivt för att alla elever ska bli sedda varje dag.

Ett av skolans signum är den “Öppna dörren” till personalrummet, vilket innebär att det blir naturligt för elever att komma in och prata med lärare och övrig personal.

Vi har kompetent och utbildad personal för att kunna möta våra elevers behov. Personalens engagemang är också en av framgångsfaktorerna för vår skola. Vi har inga lärarlösa lektioner.

Skolbiblioteket är en mötesplats för elever och personal där alla kan umgås och lära under trevliga former.

Besöksadress: Krokdalsvägen 23A, 517 34 Bollebygd Länk till annan webbplats.

Friskolan Gadden

Till Gaddens hemsida Länk till annan webbplats.