Mobilmeny.

Pedagogiskt café

Måndag den 13 mars arrangerade Bollebygds förskolors rektorer tillsammans med försteförskollärare, IKT-pedagoger och Språk-, läs- och skrivutvecklare ett pedagogiskt café för all personal i kommunens förskolor.

Syftet med pedagogiskt café är att skapa en mötesplats för samtal, erfarenhetsutbyte och praktiskt metodik.

Möten kan skapa förutsättningar för att inspirera, väcka nyfikenhet och lära nytt. Det ger också möjlighet att väcka nya tankar kring hur vi kan arbetar med naturvetenskap, teknik, matematik, språk och kommunikation och informations- och kommunikationsteknik (IKT) i vår undervisning. IKT handlar om undervisning med digital teknik i förskolan.

- Jag tyckte det var lärorikt och gav nya tankar kring hur vi kan använda olika material och metoder på ett nytt sätt. Vi anväder oss av "Före Bornholmsmodellen" och fick inspiration och tips hur vi kan utveckla vår undervisning, säger Lucia som är barnskötare på en av kommunens förskolor.