Mobilmeny.

Skolinspektionen riktar kritik mot Bollebygds kommun

Under juni månad genomförde Skolinspektionen en riktad tillsyn vid Bollebygdskolan 7-9. Nu har beslutet kommit och ett utvecklingsområde synliggörs för skolan.

Skolinspektionens tillsyn omfattade området extra anpassningar och särskilt stöd. Utredningen har genomförts genom att skriftligt underlag har begärts in och granskats samt att man har intervjuat lärare, elevhälsan och skolans rektor.

Skolinspektionen konstaterar att Bollebygds kommun, i egenskap av huvudman för Bollebygdskolan 7-9, inte uppfyller författningskraven avseende arbetet med särskilt stöd. Skolan behöver se till att rektor säkerställer att de elever som är i behov av särskilt stöd får det, som de är i behov av genom att åtgärdsprogram utarbetas, som innehåller konkreta och utvärderingsbara åtgärder. Det behöver framgå på vilket sätt och i vilken omfattning eleven ska få stöd. Skolan behöver också se till att beslut om särskild undervisningsgrupp innefattar vilka ämnen som åtgärderna avser. Skolan ska också tydligt ange de avvikelser som görs från timplanen när man beslutar om anpassad studiegång.

- Det är inte kritik för att elever inte får det stöd de behöver, utan vi behöver bli bättre på det formella. Nu ska vi sätta oss ner och ta tag i det utvecklingsarbete som tydliggörs i och med Skolinspektionens beslut, säger utbildningschef Annelie Fischer.

Bollebygds kommun ska senast den 1 december 2021 vidta åtgärder för att avhjälpa påtalad brist. Senast den dagen ska det skriftligt redovisas till Skolinspektionen.