Mobilmeny.

Inneboende, inackordering

Om du söker utbildning på annan ort kan du söka inackorderingstillägg.

Inackordering

Inackorderingstillägg är ett ekonomiskt bidrag. Detta kan sökas av elev som på grund av lång och besvärlig resväg måste vara inackorderade på skolorten eller dess närhet. Detta är ett bidrag till kostnader för inackordering och hemresor. Stödet ges kontant och utgår med 1/30 av basbeloppet månadsvis för varje hel månad som eleven bor inackorderad. Rätten till inackorderingstillägg regleras i Skollagen 15 kap 32 §.

Vem kan ansöka?

Inackorderingstillägg kan sökas av dig som går i gymnasieskolan, gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning till och med första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Det finns ingen nedre åldersgräns. Elever vid gymnasial vuxenutbildning eller påbyggnadsutbildning kan söka endast i de fall hemkommunen ansvarar för utbildningskostnaderna.

Ansökan

Ansökan ska lämnas in snarast efter intagningsbesked dock senast 15 september. Ansökan skickas:

Bollebygds kommun
517 83 Bollebygd

 

Villkor

För att beviljas inackorderingstillägg krävs att du på grund av lång och besvärlig resväg måste vara inackorderad på skolorten eller i dess närhet. Om inte avståndet mellan bostad och skola klart påvisar att inackordering är nödvändig ska du bifoga hyreskontrakt eller annat intyg från hyresvärd.

Lång resväg

Med lång resväg avses när reseavståndet från hemmet till skolan är minst 40 km.

Besvärlig resväg

Med besvärlig resväg avses när den totala restiden är minst 3 timmar per dag, även om avståndet mellan hemmet och skolan är mindre än 40 km. Med restid avses tiden från det du lämnar bostaden till dess skoldagen börjar samt tiden från skoldagens slut till dess du kommer hem. Du ska alltid ange de tider då ordinarie skoldag börjar och slutar. Om eleven ibland börjar senare och/eller slutar tidigare än ord skoldag räknas inte detta. Resorna förutsätts ske med allmänna kommunikationsmedel. För färdsträcka som saknar allmänna kommunikationsmedel beräknas alltid gångtid enligt följande: 1 km = 10 min gångtid.

Inackorderingstillägg utbetalas inte för praktik som ingår i utbildningen. Undantag kan dock göras om skolan endast kan erbjuda en praktikplats som medför en lång och besvärlig resväg.

Elever har inte rätt till inackorderingstillägg om uppehället till mer än hälften bekostas av staten, en kommun eller ett landsting/en region.

Elever som tagits in genom så kallat ”frisök” har inte rätt till inackorderingstillägg.

Fristående gymnasieskolor

Elever i fristående gymnasieskolor har inte rätt till inackorderingstillägg av kommunen eftersom detta stöd enbart riktas till elever i kommunala gymnasieskolor. För elever i fristående gymnasieskolor gäller istället att de söker inackorderingstillägg hos CSN.

Anmälningsskyldighet

Elev som erhåller inackorderingstillägg är skyldig att omgående anmäla om förhållanden som påverkar rätten till inackorderingstillägg ändras. Detta gäller vid studieavbrott, om eleven flyttar hem igen eller ändrar folkbokföringskommun. Inackorderingsbidraget är knutet till studiegången inte till hyresförhållandet. Felaktigt lämnade uppgifter medför återbetalningsskyldighet.

Övrigt

Om man blivit beviljad inackorderingstillägg så har man inte rätt till busskort från hemkommunen.