Mobilmeny.

Skolresor, skolskjuts

Skolresor för gymnasieelever mellan Töllsjö och Storeskogen - från Töllsjöskolan klockan 6.45

Morgonturen med skolbuss 3 avgår från Töllsjöskolan klockan 6.45. Eftermiddagsturen väntar skolbussen in bussar från Borås och Alingsås
klockan 16.00.

Använd blanketten " Anmälan skolresor mellan Töllsjö och Storeskogen.

Gymnasieelever som åker med den vanliga skolbussen

De gymnasieelever som åker med den vanliga skolbussen får åka med i mån av plats. Platser på dessa skolbussar går i första hand till de grundskoleelever som är skolskjutsberättigade.

Anmälan av dessa skolresor ska ske till skolskjutssamordnaren.

Telefonnummer till skolbussar

Skolbuss 1: 0739 - 14 56 21

Skolbuss 2: 0739 - 14 56 22

Skolbuss 3: 0739 - 14 56 23

Skolbuss 4: 0739 - 14 56 24

Skolbuss 5: 0739 - 14 56 25

Skolbuss 6: 0739 - 14 56 26

Skolbuss 7: 0739 - 14 56 27

När du ansöker om skolskjuts för grundskolan

De elever som redan är skolskjutsberättigade till skolskjuts behöver inte ansöka. Du kan bli beviljad skolskjuts av olika skäl, till exempel trafikförhållanden, ditt barns funktionsnedsättning, växelvis boende eller annan särskild omständighet. När du ansöker om skolskjuts i dessa fall ska du använda blanketten "Ansökan om skolskjuts”. Ansökan som lämnas in under läsåret har en handläggningstid på cirka 3 veckor.

Beslut om skolskjuts är alltid tidsbegränsat, oftast läsårsvis. Förnyad ansökan ska göras senast 1 juni för att kommunen med säkerhet ska kunna ordna skolskjuts till kommande läsår.

Skolskjuts omfattar två resor per skoldag och ska börja eller sluta vid skolan. Resor till och/eller fritidshem räknas inte som skolskjuts, enbart till och från skolundervisning. Skolskjuts anordnas i så nära anslutning till skoldagens början och slut som möjligt. Vissa väntetider och bussbyten kan vara nödvändiga av praktiska eller ekonomiska skäl.

Grundskoleelever i Olsfors och Hultafors

De elever som går i årskurs 7, 8 eller 9 i Bollebygdskolan och är folkbokförda i Bollebygds kommun, får ett busskort för resa med linjetrafik (404) som gäller mellan Olsfors eller Hultafors till Bollebygdskolan. Detta busskort hämtas på Bollebygdskolans expedition 7-9. Den första skoldagen är resan till skolan kostnadsfri. 

Om eleven tappar sitt skolkort eller om det förloras på annat sätt ska det anmälas till Bollebygdskolans expedition och en kostnad om 100 kronor tas ut av eleven/vårdnadshavaren.

Skolresor för övriga gymnasielever

Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever (utom gymnasiesärskolan), däremot har gymnasieelever rätt att få ersättning för sina dagliga resor mellan hemmet och skolan enligt lagen om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Kommunen ersätter gymnasieelever för dagliga resor mellan hemmet och skolan. För att en elev ska vara berättigad till ersättning ska skolvägen, mätt efter kortaste användbara väg från hemmet till skola vara minst vara 6 km.

Ersättningen för resekostnader sker i form av busskort för resa inom reguljär kollektivtrafik. I de fall avståndet till närmaste hållplats är längre än 4 km kan elev ansöka om anslutningsersättning för egna resor. Ersättningen betalas med ett belopp om 130 kr per månad för avstånd till hållplatsen på mer än 4 km och högst 12,9 km. För avstånd på 13 km eller mer är ersättningsbeloppet 600 kr.

Kompisåkning är tillåtet i mån av plats

Barn som är berättigade till skolskjuts i vardagen behöver inte ha något avtal utan det räcker med intyget. Barn som inte är berättigade till skolskjuts i vardagen måste ha både avtalet och intyget.

Alla vårdnadshavare till icke skolskjutsberättigade barn, måste skriva på ett avtal som tillåter sitt barn att åka ihop med en kompis. Avtalet som ni skriver gäller ett läsår och lämnas på expeditionen. Därefter ska intyg skrivas för varje gång ert barn åker. Ett intyg lämnas till chauffören och ett lämnas till skolans expedition eller klasslärare. En regel är att barnet endast får åka i mån av plats på skolskjutsen.