Mobilmeny.

Särskola

Grundsärskola, gymnasiesärskola och särskild utbildning för vuxna (särvux) är egna skolformer som gemensamt brukar kallas för särskola. Särskolan är för elever som inte klarar kunskapskraven/målen för att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning på grund av hjärnskada.

Särskolan ingår tillsammans med övriga skolformer (t.ex. förskola, grundskola och gymnasieskola) i det som kallas för skolväsendet. Syftet med utbildning inom skolväsendet är att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska även främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen i särskolan är anpassad utifrån att eleverna har en intellektuell funktionsnedsättning.

Vem får gå i särskolan?

För att bedöma om en elev har rätt att gå i särskolan måste en särskoleutredning göras. Utredningen ska innehålla en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning och görs i samråd med elevens vårdnadshavare. Om du som vårdnadshavare funderar på om ditt barn hör till särskolans målgrupp kontaktar du rektorn på ditt barns skola.

Om utredningen visar att eleven hör till särskolans målgrupp har eleven rätt att bli mottagen i särskolan om vårdnadshavarna samtycker till detta. För elever som utreds för skolformen grundsärskolan kan man enligt skollagen i undantagsfall fatta beslut om mottagande även om vårdnadshavarna inte samtycker. Ett sådant beslut fattas i Bollebygd kommun av utbildningsnämnden.

Bollebygd kommun ansvarar för utredning och beslut om mottagande i särskola för de elever som är folkbokförda i kommunen.