Mobilmeny.
Lektion i Örelundsskolan

Grundsärskola

I grundsärskolan går elever som har en intellektuell funktionsnedsättning eller bestående hjärnskada och som inte klarar att nå kunskapskraven i grundskolans läroplan.

Grundsärskolan – en egen skolform

Grundsärskolan är en obligatorisk skolform vilket betyder att eleverna har skolplikt. Syftet med utbildningen är att ge eleverna en anpassad utbildning som ger kunskaper och värden och utvecklar elevernas förmåga att tillägna sig dessa.

Grundsärskolan har nio årskurser som indelas i lågstadium årskurs 1-3, mellanstadium årskurs 4-6 och högstadium årskurs 7-9.

Grundsärskolan har två inriktningar

Eleverna i grundsärskolan följer grundsärskolans läroplan och kursplaner (Lsär11). Kursplanerna är anpassade för de elever som går i grundsärskolan, framförallt när det gäller de teoretiska delarna.

Inom grundsärskolan finns två inriktningar. Inom inriktningen mot ämnen läser man samma ämnen som i grundskolan förutom språkval som inte finns i grundsärskolan. Timplanen, alltså hur många timmar man läser ett ämne, skiljer sig också åt jämfört med grundskolan. De största skillnaderna finns i ämnena engelska, där grundsärskolan läser färre timmar än grundskolan, samt i hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa och slöjd, där grundsärskolan läser fler timmar än grundskolan.

För elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen finns en inriktning mot ämnesområden. Undervisningen sker i fem ämnesområden: kommunikation, verklighetsuppfattning, motorik, vardagsaktiviteter och estetisk verksamhet.

En elev som är mottagen i grundsärskola kan läsa helt eller delvis integrerat i en grundskoleklass vilket brukar kallas att man är individintegrerat. Om eleven har förutsättningar kan den läsa ett eller flera ämnen enligt grundskolans läroplan. En elev kan också läsa en kombination av ämnen i grundsärskola och ämnesområden.

Grundsärskola i Bollebygd Kommun

Det finns ingen särskolenhet i Bollebygds kommun. Elever som blir mottagna läser antingen individintegrerat i någon av kommunens grundskolor eller i en särskoleklass i annan kommun.

Utredning om grundsärskola

Frågan om en elev ska gå grundsärskola kan väckas på olika sätt. Om eleven fått diagnosen intellektuell funktionsnedsättning redan innan hen börjar skolan kan en utredning om grundsärskola göras under tiden i förskoleklass för att ta ställning till i vilken skolform eleven ska börja årskurs 1 i. Ibland väcks inte funderingar på om eleven är i rätt skolform förrän senare i elevens skolgång.

Oavsett om eleven har en diagnos innan utredning om grundsärskola startar eller inte måste alltid fyra olika utredningar göras:

  • Pedagogisk utredning, genomförs oftast av skolans specialpedagog och syftar till att klargöra om barnet har förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav.
  • Social utredning, genomförs oftast av skolans kurator och syftet är att visa om barnets svårigheter kan ha orsaker utanför skolan.
  • Medicinsk utredning, genomförs av skolläkaren och ska ge en bild av barnets hälsa och klargöra om det finns andra medicinska orsaker till barnets svårigheter.
  • Psykologisk utredning, genomförs av skolpsykologen och ska avgöra om eleven har en intellektuell funktionsnedsättning.

För att göra utredningarna krävs vårdnadshavarnas samtycke. De som genomför utredningarna återger resultatet till vårdnadshavarna. När alla utredningar är färdiga träffas vårdnadshavarna och ansvarig på utbildningsförvaltningen och diskuterar eventuellt mottagande m.m. För mottagande i grundsärskola krävs som huvudregel vårdnadshavarnas samtycke.