Mobilmeny.

Säkerhet på skolskjutsen på skolskjutsen

Säkerheten är en av grundpelarna i skolskjutsorganisationen

I Bollebygds kommun är alla skolskjutsfordon utrustade med alkolås och säkerhetsbälte på varje sittplatser. Varje elev som är anmäld för resan är garanterad sittplats med säkerhetsbälte. Varje år hålls en utrymningsövning med skolskjuts för eleverna. Genomgången omfattar trafiksäkerhets- och ordningsregler, vid på- och avstigning, under färden samt vid förflyttning till och från skolbussen.

Varje år besiktigas skolvägar och hållplatser för att skolskjutshållplatserna ska vara så trafiksäkra som möjligt. Om närmsta skolväg bedöms som trafikfarlig utifrån elevens ålder kan eleven enligt kommunens bedömning ha rätt till skolskjuts utan hänsyn till avståndet till skolan.

Ansvarsfördelning i samband med skolskjuts

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för eleven från den stund eleven kliver in i skolskjuts-fordonet på morgonen till den stund eleven kliver av skolskjutsfordonet på eftermiddagen. Det är inte tillåtet för föraren att släppa på eller av elever på andra ställen än de tilldelade hållplatserna. Vid frågor, funderingar eller anmärkningar på skolskjutsens utförande, vänligen kontakta kommunens skolskjutssamordnare.

Transportörens ansvar

Transportören har ansvaret för säkerheten och ordningen i fordonet under färd.
Transportören ska ha och följa en rutin för säkerställande av bältesanvändning under färd till exempel ska föraren muntligt påminna eleverna samt hjälpa yngre barn med bältet.

Transportören ska i samband med läsårsstart kostnadsfritt, tillsammans med skolpersonal, anordna årliga praktiska utrymningsövningar och brandskyddsutbildning rörande skolskjutsar och därvid bistå med utbildningsmaterial. Genomförandet sker efter samråd med skolan och kommunens skolskjutssamordnare.

Vårdnadshavarens ansvar

Vårdnadshavaren ansvarar för eleven på vägen mellan hemmet och hållplatsen. Vårdnadshavaren ansvarar även för eleven under tiden eleven befinner sig vid hållplatsen och inväntar skolskjutsen. Vårdnadshavaren ansvarar för att eleven kommer i tid till skolskjutsen. Om eleven är försenad till hållplatsen och därmed missar skolskjutsen beviljas inte någon extratur. Vårdnadshavare ansvarar vid dessa tillfällen för att eleven kommer till eller hem från skolan.