Mobilmeny.

Trygghet och säkerhet

På skolorna i Bollebygd arbetar vi aktivt med att alla elever ska känna sig trygga samt bli bemötta och behandlade med respekt utifrån sin individualitet.

De likabehandlingsplaner, som har upprättats på skolorna i Bollebygds kommun, utgår från Skollagen och diskrimineringslagen.

Likabehandlingsplanen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionshinder. Den syftar också till att förebygga samt förhindra trakasserier och kränkande behandling. I likabehandlingsplanen beskriver skolan och förskolan både sitt förebyggande och främjande arbete, åtgärder och utredningsrutiner.

Inom skolan är det alltid klasslärarna, som är huvudansvariga i arbetet mot diskriminering, kränkning och mobbning, men till deras hjälp finns likabehandlingsgruppen samt en resursgrupp bestående av skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare och specialpedagoger. Likabehandlingsgruppen träffas regelbundet och ska främst arbeta förebyggande, men är även till för att hjälpa klasslärarna att utreda och vidta åtgärder när mobbning, diskriminering eller annan kränkning förekommit.

Likabehandlingsgruppen gör en enkätundersökning i alla klasser varje läsår, för att kartlägga trivseln på skolan. Kartläggningen ligger till grund för nästa läsårs likabehandlingsplan. Skolsköterskorna får dessutom genom sina hälsosamtal en tydlig bild över hur eleverna mår.

När någon ser eller hör något misstänkt är arbetsgången enligt nedan:

 • Informera de inblandades klasslärare i första hand.
 • Klassläraren för den utsatte antecknar vad som inträffat och informerar klassläraren för den/de som utsatt någon eller vice versa.
 • Klassläraren har ett enskilt samtal med den som blivit utsatt, samt därefter med de elever som agerat kränkande var och en för sig. Det går även bra att ta hjälp av någon ur likabehandlingsgruppen om det behövs stöd i samtalet.
 • Vad som har sagts på samtalen dokumenteras och huvudmannen informeras. Åtgärder ska ses över på både individ-, grupp och organisationsnivå, t ex kan det behövas gruppsamtal om flera varit inblandade.
 • Samtalet följs upp genom att klassläraren ringer hem igen senare samma dag.
 • Uppföljning sker inom en vecka. Föräldrar kontaktas igen. Därefter ytterligare uppföljning tills situationen upplevs som välfungerande av den som upplevt sig vara kränkt. Även uppföljningssamtal dokumenteras.

Om problemet inte löser sig går det vidare till likabehandlingsgruppen/resursgruppen som tar vid:

 • Uppföljning inom ett par veckor med de berörda eleverna av klassläraren eller någon från likabehandlingsgruppen
 • Skulle kränkningen inte ha upphört efter dessa åtgärder, kallas de som varit delaktiga tillsammans med föräldrar till möte med skolledning, resursgrupp och eventuellt likabehandlingsgrupp som tillsammans beslutar om lämpliga åtgärder.
 • Uppföljning med skolledning och likabehandlingsgrupp.
 • Vid allvarliga fall görs anmälan till Individ- och familjeomsorgen. En del fall av kränkande behandling kan rubriceras som brottsliga och bör därmed anmälas till polisen. Vid händelse som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa underrättas Arbetsmiljöverket.

Att prata om kränkande behandling

Det är inte alltid lätt för ett barn att börja berätta om kränkningar. Det kan kännas mycket plågsamt att prata om. Barn berättar inte heller om de kränkningar de känner till, för att de tror att det är skvaller eller för att de är rädda för att själva råka illa ut. Att berätta om mobbning är inte skvaller utan ett sätt att hjälpa de som har det svårt. Som förälder kan du hjälpa ditt barn att berätta, genom att ta upp och prata om mobbning och kränkande behandling. Blir mitt barn utsatt? Nedanstående kan bero på andra saker, men kan också vara tecken på att ditt barn blir utsätts för mobbing:

 • ovilja att gå till skolan/sena ankomster
 • ont i magen eller huvudvärk
 • nedstämd och ledsen
 • inga kamrater
 • blåmärken

Utsätter mitt barn andra?

Det finns många orsaker till varför barn utsätter andra för kränkande behandling. En anledning kan vara rädsla för att själv bli utanför. Både den som är utsatt och den som mobbar mår dåligt av handlingen! Det är svårt att ta till sig att ens eget barn kränker/mobbar andra barn, men om det visar sig vara så, måste något göras åt saken! Det är viktigt både för det utsatta barnet och barnet som mobbar!