Mobilmeny.

Avfallsplan

I avfallsplanen anges mål för avfallshanteringen i Bollebygds kommun. Två prioriterade områden är att minska mängden avfall och att öka andelen som återvinns.

​Sammanfattning av avfallsplanen

​Föreslagna mål och åtgärder i avfallsplanen syftar främst till en avfallsplanering med resurseffektivitet och miljönytta i fokus med även till att förbättra information och service för hushållen och företagen.

Målen för avfallshanteringen i Bollebygds kommun härrör från EU:s "avfallstrappa" som är en prioriteringsordning för omhändertagande av avfall (se bild nedan från sopor.nu). Syftet är att hanteringen av avfallet lyfts uppåt i avfallstrappan och att bryta sambandet mellan tillväxt och generering av avfall.

Avfallstrappan från sopor.nu

Avfallstrappan illustrerar hur vi kan minska avfallets miljöpåverkan. Illustration från sopor.nu

Fem fokusområden som är i linje med den regionala avfallsplanen är föreslagna att utveckla avfallshanteringen i Bollebygds kommun. Till varje fokusområde föreslås konkreta mål och aktiviteter. De fem fokusområdena är:

  • Minimera avfallsmängder
  • Det ska vara lätt att göra rätt
  • Ökad återanvändning och återbruk
  • Ökad återvinning av material och energi
  • Minska mängden avfall till deponi

I avfallsplanen ges också förslag till en strategi för hushållsavfall. Idag används två kärl för hushållsavfall, ett för matavfall och ett för brännbart avfall. Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att fortsätta med det systemet till och med 2018 och eventuellt även 2019. Innan nästa avtalsperiod föreslår strategin att samhällsbyggnadsförvaltningen utreder förutsättningarna för att införa viktbaserad taxa och fastighetsnära insamling av allt hushållsavfall.

Avfallsplanen fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2016 och du hittar den i sin helhet under dokument och blanketter.