Mobilmeny.
Utsikt från Bergadalen

Bergadalen

Området är beläget i den nordöstra delen av Bollebygds tätort, cirka två kilometer norr om centrum. I området finns tomter som ägs av en exploatör samt kommunala tomter som ska säljas via tomtkön.

Projektet har upphandlats och tilldelats entreprenadföretag VästMark Entreprenad AB som kommer att anlägga nya lokalgator och tomtmark. Färdigställandetiden för entreprenaden beräknas våren 2023.

Information om entreprenaden och de kommunala tomterna kommer att uppdateras allteftersom, så det kan vara en god idé att prenumerera på sidan om du vill hålla dig uppdaterad.

Läs mer om Bergadalens tomter på följande sida.

Detta händer just nu

Arbete pågår med att koppla in VA och gatuarbeten.

Information om försäljningsdatum kommer

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med och planerar för iordningställandet av marken för villatomterna. Infrastruktur och vatten- och avloppsledningar behöver byggas ut innan tomterna kan vara klara för försäljning. Information om försäljningsdatum för tomterna kommer att läggas ut under arbetets gång.

Tillåten byggnation

Inom Bergadalen kommer cirka 14 kommunala tomter tas fram. 

På kommunens villatomter är det tillåtet att bygga villor i två våningar. På flera av tomterna kan man även inreda källare eller vind. Dock får man inte ha källare på alla tomter.

Det finns även regler för hur man får placera komplementbyggnader som garage eller carport. Garage eller carport får vara 50 kvadratmeter och högst 30 procent av tomterna får bebyggas.

Se plankarta och planbestämmelser för området under Dokument och blanketter på den här sidan.