Mobilmeny.

Regler för tomtkön

Reglerna för tomtkön är fastställda av samhällsbyggnadsnämnden. Ta del av dem innan du anmäler dig till tomtkön.

1. Allmänt

 1. Genom tomtkön säljer eller upplåter Bollebygds kommun småhustomter och småhus till privatpersoner.
 2. Enbart sökande som är myndiga och som avser att bebygga tilldelad tomt för eget permanent bruk, har rätt att anmäla sig till tomtkön.

2. Anmälan och registrering

 1. Anmälan görs på särskild blankett eller genom formulär på bollebygd.se.
 2. Registrering i tomtkön görs från det datum då både anmälan och anmälningsavgift har inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen.
 3. Äkta makar eller sambos får endast inge en anmälan.
 4. Placering i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan än den som angetts som medsökande i anmälan. Som medsökande får enbart anges make/maka, sambo eller registrerad partner.
 5. Efter två återtaganden av intresseanmälningar eller ej fullföljda köp förlorar den sökande sin ursprungliga plats i tomtkön och placeras sist.
 6. Sökande/medsökande som tilldelats tomt eller småhus genom tomtkön får anmäla sig på nytt tidigast efter fem år.

3. Avgift och uppgifter

 1. I samband med anmälan erlägges anmälningsavgift om 300 kronor, som också gäller som avgift för innevarande kalenderår. Därefter erläggs en årlig avgift om 300 kronor.
 2. Avisering om årsavgift görs kring årsskiftet och sista betalningsdag framgår av aviseringen. Om avgiften inte erhålls inom föreskriven tid avförs sökande från tomtkön.
 3. Det åligger sökande att själv anmäla ny adress eller andra förändringar till samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar inte för postförsändelser som av något skäl inte når sökande.

4. Fördelning

 1. Fördelning av lediga tomter sker genom att kommunen sänder ut intresseförfrågan till samtliga registrerade i tomtkön. Efter inlämnad intresseanmälan fördelas tomterna efter den tid sökande varit placerade i kön.
 2. Tomter som återstår efter fördelning, liksom tomter som efter fördelning återgår till kommunen på grund av att villkor i köpebrev inte uppfyllts, kan förmedlas till privatperson eller juridisk person utan hänsyn till tomtkön.

5. Avregistrering

Avregistrering ur tomtkön görs:

 • efter skriftlig begäran
 • om avgift inte erlagts i rätt tid
 • efter att tomt eller småhus förvärvats.