Mobilmeny.

Frågor & svar

Om du är intresserad av tomt eller småhus i Bollebygds kommun har du möjlighet att anmäla ditt intresse till kommunens tomtkö. De tomter som kommunen tar fram erbjuds först till tomtkön innan de släpps till allmänheten. Här hittar du information om lediga kommunala tomter.

Här samlar vi svar på allmänna frågor angående tomterna och byggprocessen.

 

Anslutning VA

Kostnaden för anslutning till vatten/avlopp är cirka 170 000 kronor.

Fiber

Det är öppen fiber, Skanova Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. äger nätet.

Elanslutning

Det finns information om anslutning och kostnader hos Vattenfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Schaktning och slänter

Enligt detaljplanen får tomtmark inom 4,5 meters avstånd från tomtgränser inte höjas eller sänkas så att den avviker mer än 1,0 meter från grundkartans nivå.

Detaljplanefrågor:

Vad är planen för de tomter på Annas väg som i "Presentation av området" markerats med "Tomter som undantas ur den kommunala tomtkön och skall bebyggas med grupphus i sutteräng"? Varför är de undantagna ur den kommunala tomtkön?

Pga marklutningen är det lämpligt att dessa tomter planeras och bebyggs av en och samma aktör vid ett och samma tillfälle, för att kunna åstadkomma en gemensam lösning som är praktiskt och estetiskt fördelaktig

Är det kommunala lägenheter som skall byggas i område markerat "Nytt planområde", eller är det privat entrepenör som kommer bygga bostadsrätter? Hur många lägenheter?

Det är för närvarande inte bestämt vem som ska bebygga dessa tomter. Varje tomt får bebyggas med max ett parhus, så det blir mellan 7-14 bostäder.

Vilken typ av verksamhet planeras i "LSS-boende" i område markerat "Nytt planområde"?

Kommunen är i stort behov av bostäder enligt lagen om LSS, Det som är mest akut och som diskuterats på Tyftet är ett LSS-boende för autism men detta kan ändras och vad det kan bli för typ av verksamhet i framtiden låser sig kommunen inte vid.

Kommer de tomter som planeras på Olofs väg att släppas i den kommunala tomtkön om planen fastställs? Dessa tomter planeras att gå till tomtkön i dagsläget.

Frågor angående förutsättningar för olika tomter:

Tomt 6 + 23. Finns det någon risk för att parkmarken norr om tomterna kan bli lekplats eller ytterligare tomt?
Svar: Kommunen är restriktiv med att anordna nya lekplatser pga stort skötsel och underhållsbehov. Ingen särskilt plats är  i detaljplanen angiven som lekplats. Ytorna norr om tomt 6 och 23 är redovisade som Park med naturkaraktär, området ska hållas öppet och ängskaraktären bevaras. Inom park får även lekplatser anordnas även om detta inte är särskilt utpekat i planen. Ingen garanti kan lämnas att dessa inte kan bli aktuella för ev. bebyggelse i framtiden. Dock krävs först att detaljplanen ändras. Sakägare och övriga ges då möjlighet till insyn och att lämna synpunkter.

Tomt 6, Tomt 24.  Är det okej att placera något 4,5m från det sydöstra hörnet? Finns det krav på sikt runt hörnet som kan påverka placering av byggnad?
Svar: Inom detaljplanelagtområde så är det detaljplanen som anger hur nära fastighetsgränsen som byggnader kan placeras. Prickmarken längs gatan ska inte bebyggas.
Enligt planbestämmeslserna så kan du placera din huvudbyggnad 4,5 meter från gräns medan garageporten ska vara placerat minst 6 meter från infartsgatan. Det är detaljplanen som styr placeringen.

Tomt 18. I detaljplanen är det prickmark långt in på tomten pga en tidigare tänkt vändplats. Har sett att det kommit en ny detaljplan bara här, men frågan är då om prickmarken på tomten är utflyttad?
Svar: Detaljplanen är ändrad så att delar av prickmarken är ändrad och ersatt med mark för bostadsändamål.

Tomt 21,20,19. Är det okej att fylla upp marken baktill här?
Svar: Planen anger att det får skilja maximalt en meter i relation till grundkartans marknivå inom 4,5 meter från fastighetsgräns. - Svaret blir alltså att det inte går att göra någon större utfyllnad av "stupet"

Allmänna frågor om byggnaders utformning med mera:

Är veranda inkl tak på 2,5-3,0m höjd okej att placera i tomtgräns mot annan tomt alt. mot parkmark?
Svar: Veranda ska vara placerad inom den del av marken som får bebyggas enligt ovan, den kan inte placeras i tomtgräns.

30% av tomten får bebyggas. Räknas altan och veranda med tak in där?
Svar: En altan utan tak som är byggs i marknivå räknas inte in.