Mobilmeny.

Bygglovsprocessen

Här har vi sammanfattat bygglovsprocessen för att ge dig en överblick av de olika delarna.

Att bygga något som kräver bygglov utan att söka kan resultera i en sanktionsavgift eller att man får riva byggnaden om bygglov inte kan ges i efterhand. Är du osäker på om du behöver bygglov eller göra en anmälan kan du kontakta oss på byggenheten för rådfrågning.

Klicka på bilden nedan för att förstora den och för att läsa en sammanfattning om processen. Mer detaljerad information finns under rubrikerna nedan.

När du vet att du behöver bygglov är det dags att skicka in en ansökan och de begärda handlingarna. Du kan läsa på webbsidan om bygglov vilka handlingar som krävs för vilken åtgärd. För att handläggningen ska gå så snabbt som möjligt är det viktigt att alla handlingar kommer in direkt.

Vi skickar tillbaka en bekräftelse att vi mottagit dina handlingar och att vi kommer handlägga ditt ärende. Om något saknas eller behöver förtydligas kommer handläggaren att kontakta dig. Handläggning kan inte påbörjas förrän ärendet är komplett. Under respektive åtgärd hittar du en beskrivning av vilka ritningar och övriga handlingar som behövs när du söker bygglov. 

Vid enklare åtgärder behövs ingen kontrollansvarig. Om åtgärden kräver en kontrollansvarig ska en blankett med vald kontrollansvarig skickas tillsammans med ansökan. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig att ta fram förslag till kontrollplan och se till att den och de bestämmelser och villkor som gäller följs. Den kontrollansvarige ska även vara med på tekniska samråd, besiktningar, kontroller och vid bygglovsenhetens arbetsplatsbesök på ditt bygge.

När ärende är komplett granskar vi ärendet och prövar din ansökan emot eventuell detaljplan eller områdesbestämmelser för att se om din planerade byggnation kan godkännas och då startar handläggningen. Om vi har begärt kompletteringar och inte fått in dem kommer vi tvingas att avvisa ansökan.

Ärendet granskas mot PBL (plan- och bygglagen) och om det du vill göra stämmer överens med gällande detaljplan. Prövningen omfattar även byggnadens placering och utformning samt hänsyn till omkringliggande bebyggelse och platsens natur- och kulturvärden.

Vid vissa ansökningar krävs att berörda sakägare (exempelvis grannar) yttrar sig. Ibland ska även andra enheter inom kommunen yttra sig.

Från och med den dag din ansökan bedöms som komplett av handläggare, ska du få ett beslut inom tio veckor om det är ett lovärende. I vissa fall kan tiden förlängas med ytterligare tio veckor.

En del beslut fattas av bygg- och miljönämnden medan andra beslut kan fattas av handläggaren genom delegation. Bygg- och miljönämnden sammanträder cirka en gång per månad. Inför ett sammanträde ska ärendet beredas politiskt och nämndens ledamöter ska ha tid att läsa in sig på de olika ärenden som ska behandlas.

Det innebär att även om din ansökan har bedömts komplett innan ett visst nämndssammanträde ska äga rum, är det inte säkert att ärendet kan behandlas förrän på nästkommande nämnd. Det är handläggaren i samråd med nämndens presidie som avgör när ärendet kan tas upp för beslut.

För ärenden som endast kräver anmälan ska beslut meddelas inom fyra veckor från det att ärendet bedöms som komplett av handläggare.

När ett lovbeslut tagits kungörs det i Post- och Inrikes Tidningar (alla bygglovsbeslut samt beslut om rivningslov och marklov annonseras i Post- och inrikestidningar som ges ut av Bolagsverket. Denna annons kallas kungörelse.) och åtgärden kan tidigast påbörjas fyra veckor efter kungörelsedatumet. Detta gäller även om det finns ett startbesked för åtgärden.

Efter fyra veckor kan arbetet påbörjas även om beslutet inte vunnit laga kraft. Den som startar fyra veckor efter kungörelsedagen, men innan lovet vunnit laga kraft, bygger dock på egen risk.

Beskedet kommer per e-post om man godkänt detta vid ansökan/anmälan, annars expedieras det med fysisk post.

Beslutet skickas till dig som ansökt om lov, till fastighetsägaren om det är någon annan än du själv och till berörda sakägare, det vill säga personer eller företag som tidigare tillfrågats och har haft en invändning mot din ansökan. De personer och företag som inte haft någon invändning får endast ett meddelande om att det finns en kungörelse.

Både beviljat beslut och beslut om avslag kan överklagas. Den som vill överklaga ett beslut skickar en skrivelse till bygg- och miljöförvaltningen som mail eller som brev. I skrivelsen ska det framgå vilket beslut som överklagas, vilken ändring i beslutet som personen önskar, samt diarienummer eller fastighetsbeteckning. Skrivelsen bör vara undertecknad.

En sakägare som haft en invändning och fått beslutet har tre veckor på sig att överklaga. Övriga har fyra veckor på sig från den dag som kungörelsen publiceras i Post- och inrikestidningar. Om överklagan kommer in i rätt tid överlämnar bygg- och miljöförvaltningen överklagandet till länsstyrelsen. Skulle en överklagan komma in för sent fattas ett beslut om avslag av överklagan. Även detta beslut kan överklagas.

Om ett beslut överklagas får du som sökande alltid information om det. När ett ärende har lämnats över till Länsstyrelsen kan bygg- och miljöförvaltningen inte yttra sig annat än till Länsstyrelsen.

De som får beslutet om bygglov (det vill säga personer och företag som har haft en invändning mot bygglovet) har tre veckor på sig att överklaga från den dag de asnses delgivna. Man anses vara delgiven två veckor efter att beslutet skickats, eller den dag man mottog beslutet om det kom med ett delgivningkivtto eller mottagningbevis. Övriga har fyra veckor på sig från den dag som kungörelsen publiceras i Post- och inrikestidningar.

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft fyra veckor efter att det har publicerats i Post- och inrikestidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Du får information om någon överklagar beslutet men du får ingen information om att lovet vunnit laga kraft.

Du får inte börja bygga förrän fyra veckor efter att kungörelsen publicerats i Post- och inrikestidningar. Detta gäller även om du har ett startbesked. Efter fyra veckor får du börja bygga om du har ett startbesked men du bygger på egen risk om lovet inte vunnit laga kraft.

Ett bygglov gäller i fem år men arbetet måste påbörjas inom två år från det att beslutet vunnit laga kraft.

Oftast hålls ett tekniskt samråd när åtgärden kräver en kontrollansvarig.

Byggherre, kontrollansvarig och en bygglovsingenjör från kommunen ska tillsammans ha ett tekniskt samråd. Vid ett tekniskt samråd går vi bland annat igenom byggets planering och organisation, ditt förslag till kontrollplan och handlingar som du lämnat in och hur många arbetsplatsbesök som kommer att behövas. En kontrollplan redovisar vilka kontroller som ska göras under byggtiden, vem som utför dem och mot vad man kontrollerar. Kontrollplanen är en slags checklista som säkerställer att samhällskraven uppfylls.

Om byggprojektet är av enklare slag behövs inget tekniskt samråd.

Bygg- och miljönämnden utfärdar ett startbesked vilket betyder att du får lov att börja bygga. I startbesked fastställs kontrollplanen för bygget. Här står också:

  • Villkor som måste uppfyllas innan du påbörjar bygget
  • Villkor för utsättning, om sådan behövs
  • Vilka handlingar bygglovsenheten behöver för att lämna slutbesked
  • Upplysningar om krav som finns i annan lagstiftning

Startbeskedet är viktigt, börjar du bygga innan du fått startbesked blir du skyldig att betala en byggsanktionsavgift.

Du måste måste ha ett startbesked senast två år efter att bygglovet beviljats.

Under bygget kommer vi från bygg- och miljöförvaltningen att komma ut på arbetsplatsen minst en gång under bygget. Besöket kommer att protokollföras av bygg- och miljöförvaltningen och skickas till dig. Vid besöket tittar vi bland annat på hur bygglovet och kontrollplanen följs.

Om bygglovet gäller ett ärende som inte krävt tekniskt samråd behövs inget arbetsplatsbesök.

Byggherren meddelar bygg- och miljöförvaltningen när bygget börjar bli färdigt. Ett slutsamråd hålls normalt på byggarbetsplatsen. Där ska byggherre, kontrollansvarig och bygglovsingenjör från kommunen vara med. Vid samrådet går vi bland annat igenom hur kontrollplanen följts, att eventuella andra villkor i startbeskedet är uppfyllda och om några avvikelser gjorts.

Om inget tekniskt samråd hållits behövs inget slutsamråd.

Innan du får börja använda byggnaden, till exempel flytta in i den, ska bygg- och miljöförvaltningen utfärda ett slutbesked. Det sker när byggherren visat att alla krav och villkor i bygglov, kontrollplan och startbesked är uppfyllda. Om du börjar använda byggnaden innan slutbeskedet måste du betala en byggsanktionsavgift. Men när beskedet kommit är det fritt fram för inflyttning.