Mobilmeny.

Definitioner och riktlinjer

Att tolka lagar och regler kan vara svårt för en privatperson. Vi har försökt att klargöra kommunens definitioner och riktlinjer gällande olika byggnationer.

Här kan du bland annat få svar på Vad är skillnaden på ett plank och staket? När är en mur bygglovspliktig? Vad gäller för en pool?

Definitioner

Att uppföra plank, murar eller liknande vid tomtgräns kan vara en känslig fråga för grannarna. Det är viktigt att tänka på att det ställs på din tomt och att underhållet kan ske från din egna tomten.

Altan

En altan är bygglovbefriad om altangolvet inte någonstans ligger högre än 50 cm ovanför den ursprungliga omgivande marknivån.

En altan med en höjd mellan 50-120 cm kräver inte bygglov om den placeras minst 4,5 meter från närmaste tomtgräns. Placeras altanen närmare tomtgräns behövs grannens medgivande, vi rekommenderar starkt att det sker skriftligt. Skulle grannen motsätta sig byggnationen krävs det en bygglovsansökan där samhällsbyggnadsnämnden får avgöra om bygglov kan ges.

För altaner med en höjd på mer än 120 cm ovanför den ursprungliga omgivande marknivån krävs det alltid bygglov.

Bygglovsbefriad åtgärd

Om fastigheten som ska bebyggas ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse är det tillåtet att utan bygglov bygga små tillbyggnader eller komplementbyggnader. Den nytillkomna bebyggelsen får aldrig dominera över befintlig bebyggelse. Detta innebär att den nytillkomna ytan max får vara 50 procent av den ursprungliga huvudbyggnadens storlek, dock max 50 kvadratmeter.

Man får uppföra flera byggnader inom denna storleksgräns, men den sammanlagda byggnadsarean får inte överskrida maxgränsen. Byggs det i flera omgångar gäller maxgränsen totalt för alla de byggnader/tillbyggnader som uppförts efter det senaste beviljade bygglovet.

Detta gäller alltså endast om fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. Bygglovsplikt kan dock föreligga även utanför sammanhållen bebyggelse om fastigheten omfattas av riks- eller naturvårdsintressen. Är du osäker så kontakta kommunen för en gemensam bedömning.

Mur

Murar samt stödmurar som är högre än 50 cm kräver alltid bygglov. 50 cm räknas från den sida där marknivån är lägst. Tänk på att det är viktigt att muren, oavsett höjd, placeras innanför tomtgränsen.

Plank

Ett plank är alltid bygglovspliktigt om det har en höjd på mer än 50 cm från marknivån, oavsett vilket material planket är gjort av.

Inom 3,6 meter från bostadshuset får du dock utan bygglov anordna en skyddad uteplats med mur eller plank. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. Vill du ha en placering närmare än 4,5 meter till tomtgränsen krävs grannens medgivande. Vi rekommenderar starkt att det är skriftligt.

Även ett plank med en genomsiktlighet på minst en tredjedel, det vill säga 33 procent, samt en höjd på högst 110 cm kan vara bygglovbefriat, läs under rubriken Staket.

Pool

En nedgrävd pool som inte förändrar marken runt omkring mer än +/- 50 cm behöver inte bygglov eller marklov. Vid större markförändringar krävs dock marklov inom detaljplanelagt område.

Tänk på att du som fastighetsägare, oavsett om lov behövs eller inte, är ansvarig för att din pool är säker mot drunknings- och fallolyckor.

För golv i anslutning till pool, läs under rubriken Altan.

Staket

Ett staket är inte bygglovspliktigt om det har en höjd på högst 110 cm från marknivån samt en genomsiktlighet på minst en tredjedel, det vill säga 33 procent. För staket högre än 110 cm eller med mindre än en tredjedel genomsiktlighet, läs under rubriken Plank.

Parkeringsnorm

Bollebygds kommun antog den 8 oktober 2009 en parkeringsnorm för kommunen. Denna är vägledande vid detaljplanering och utgör ett krav vid bygglovsgranskningen. Parkeringar kan utformas som vanliga parkeringar, parkeringsdäck, garage, carports eller liknande.

Det är skillnad på parkeringskravet när det gäller livsmedelshandel, detaljhandel, kontor, flerbostadshus (1,1 platser/lägenhet) och enbostadshus (2,0 platser/lägenhet). En mer detaljerad beskrivning kan du läsa om i parkeringsnorm , 641.9 kB, öppnas i nytt fönster. under Dokument och blanketter.

Tänk på att kommunen inte har någon skyldighet att anordna parkering, detta ansvar vilar på fastighetsägaren. Den framtagna parkeringsnormen anger det parkeringsbehov som fastighetsägaren har att tillgodose.