Mobilmeny.

Förhandsbesked

Kan du få ett bygglov för det du planerar att bygga? Är du osäker kan det vara klokt att först ansöka om förhandsbesked. I ett förhandsbesked får du reda på om det du planerar att bygga kan tillåtas på en viss plats eller inte.

Fördelen med ett förhandsbesked är att du slipper ta fram bygglovshandlingar, exempelvis för ett bostadshus, för att få veta om det är lämpligt att bygga på platsen.

Ett förhandsbesked gäller i två år och om du ansöker om bygglov inom tiden kan du vara trygg med att platsen är godkänd för byggnation. I bygglovet prövar vi sedan byggnadens utformning i detalj.

När är förhandsbesked aktuellt?

Oftast ansöker man om förhandsbesked utanför detaljplanelagt område eftersom det inte finns några riktlinjer om vad som får byggas där. Det vanligaste är att ansökan gäller ett bostadshus på en obebyggd tomt inför en planerad avstyckning. Ska du sälja eller köpa en tomt ger ett förhandsbesked svar på vad tomten får användas till. Du kan även ansöka om förhandsbesked inom detaljplanelagt område.

Vad prövas

Bygg- och miljönämnden gör en prövning av lämpligheten för byggnationen på platsen. Översiktsplanen är vägledande i bedömningen och grannarna kommer få möjlighet att ge sina synpunkter.

Det är många faktorer som kan påverka en plats lämplighet för byggnation. Exempelvis utreds;

 • förutsättningar att ordna en farbar väg, vatten och avlopp
 • möjligheter till infrastruktur och service
 • hänsyn till bland annat landskapsbilden, skyddad natur, och kulturmiljöer
 • risk för förorenad mark, buller, översvämning och ras
 • närhet till störande verksamheter eller transportleder för farligt gods

Handlingar för ansökan

För ett bostadshus ska situationsplanen innehålla:

 • Tänkt tomt i de fall avstyckning planeras
 • Ungefärlig placering av hus, garage, parkering
 • Infartsväg
 • Vändplats eller angöringsplats för slamsugningsfordon, sopbil och räddningstjänst (se separat rubrik)
 • Egen planerad avloppsanläggning
 • Egen planerad vattenbrunn

Att tänka

Avlopp och vattenbrunnar

Avlopp som placeras nedströms från vattenbrunnar kan läggas omkring 50 meter ifrån närmsta vattenbrunn. Avlopp som placeras uppströms från vattenbrunnar behöver ett avstånd på omkring 200 meter till närmsta vattenbrunn. En bedömning görs från fall till fall.

Vändplats eller angöringsplats för fordon

Slamtömningsfordon och sopbil får inte blockera förbipasserande trafik när de ska hämta avfall från din tomt. En parkeringsficka eller en vändplats (se exempel nedan) kan behöva ordnas. Vid nybyggnation ska slamavskiljare placeras max 10 meter från farbar väg för slamtömningsfordon. Räddningstjänsten behöver kunna köra fram till ditt hus.

Vändplats 1

Bild 1 Vändplats

Vändplats 2

Bild 2 Vändplats