Mobilmeny.

Förhandsbesked

Planerar du att göra en bygglovspliktig åtgärd kan du först söka förhandsbesked. Detta är till för att avgöra om en byggnation på platsen kan göras.

Fördelen med ett förhandsbesked är både att du slipper ta fram bygglovshandlingar för ett komplett hus samt att det är bindande till en framtida bygglovsansökan, du är garanterad att få bygga på platsen. Ett förhandsbesked ger dig dock inte rätten att påbörja en byggnation, du måste fortfarande få ett beviljat bygglov.

När söker du förhandsbesked?

Ett förhandsbesked söker du oftast utanför detaljplanelagt område, ett område där det inte finns några klara besked om vad som får, och kan byggas. Det vanligaste är att man söker förhandsbesked på en obebyggd tomt, eller en planerad avstyckning. Ska du sälja eller köpa en tomt är ett förhandsbesked en trygghet som ger en garanterad byggrätt.

Förhandsbesked kan även sökas inom detaljplanelagt område. Anledningen är oftast att genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och att den sökande vill ha en trygghet inför sin projektering.

Att tänka

Vad prövas

Det som sker är en prövning av lämpligheten för byggnationen på marken/platsen. Det kan verka enkelt men det är många faktorer som spelar in. En avvägning mellan enskilda och allmänna intressen görs, en farbar väg, vatten och avlopp ska kunna anordnas. Olika naturområden ska beaktas samt landskapsbilden.

Tänk på att det kan ställas villkor i ett förhandsbesked som måste uppfyllas för att få ett beviljat bygglov.

Angränsande lagfarna fastighetsägare kommer även att höras under granskningen. Både du och de hörda grannarna har möjlighet att överklaga beslutet från oss.

Giltighetstid för ett förhandsbesked

Ett positivt förhandsbesked är bindande vid en bygglovsprövning och är giltigt i två år från den dag då förhandsbeskedet vann laga kraft.

Följande handlingar måste lämnas in

  • Ansökan om förhandsbesked, tänk på att storleken på huset som du anger kan vara bindande i förhandsbeskedet.
  • Karta/Situationsplan för förhandsbesked beställs från samhallsbygg@bollebygd.se. (Kartan ingår i avgiften för förhandsbeskedet)

Följande uppgifter ska ritas in på kartan/situationsplanen

  • Tänkt avstyckning i de fall avstyckning planeras
  • Ungefärlig placering av hus, garage, parkering
  • Infartsväg,
  • Egen planerad vattentäkt
  • Egen planerad avloppsanläggning och planerad placering av efterpolering/infiltrationsbädd
  • Närmsta grannars vattentäkter och avloppsanläggningar

Vändplats/angöringsplats för slamsugningsfordon/fordon för räddningstjänst

En avloppsanordning ska generellt sätt placeras minst 50 meter från närmaste dricksvattentäkt, baserat på att dricksvattentäkter inom 200 meter är placerade uppströms på avloppsanläggningen. Vid nybyggnation ska slamavskiljare placeras max 10 meter från farbar väg för slamtömningsfordon. För att avloppsansökan ska beviljas behöver en vändplats finnas i de fall man inte kan angöra utmed befintlig väg, utformad enligt något av alternativen nedan.

Vändplats 1

Bild 1 Vändplats

Vändplats 2

Bild 2 Vändplats